Tillbaka till Visita.se

Välkommen till Företagsguiden

Nöjespark
Nöjespark

Detta hittar du i Företagsguiden

 • Information om lagar, regler och tillstånd som rör ditt företag
 • Hyres- och fastighetsfrågor
 • Drickshantering – det här gäller
 • Policy för ursprungsinformation

Navigera dig vidare i Företagsguidens meny. Som medlem och inloggad på våra medlemssidor kommer du åt alla artiklar i Företagsguiden.

Ytterligare en hög indexhöjning från 2024 – vad kan du göra?

Hög inflation och stora kostnadsökningar har som bekant redan drabbat branschen och nu har KPI talet för oktober 2023 (409,07) kommit. Detta kommer i sin tur att leda till automatiska hyreshöjningar om 6,5 procent vid årsskiftet.

Visita har på grund av den extraordinära utvecklingen av konsumentprisindex (KPI) tagit fram en mall för tillfällig reglering av indexuppräkningen. Denna kan du använda dig av i förhandlingen med din hyresvärd. Mallen och mer information finner du här.

Dags att säga upp ditt hyresavtal för hyressänkning?

Glöm inte att du också bör överväga att säga upp ditt hyresavtal för villkorsändring och begära en lägre hyra och ändring av indexklausulen. Enbart denna kostnadsökning genom indexhöjningen per årsskiftet kan vara skäl nog att säga upp avtalet för villkorsändring. Har du en sedvanlig indexklausul i ditt hyresavtal innebär detta och förra årets indexhöjningen en total hyreshöjning om hela 18 procent!

Mer information om hur du går till väga vid en uppsägning för villkorsändring finns här


Utdrag ur Företagsguiden

Serverar

Allmänt om drickshantering och skatteplikt

Undrar du vad som gäller vid drickshanteringen? I Företagsguiden har vi skapat en artikel om drickshantering där vi beskriver närmare vad du behöver veta för att göra rätt och undvika fel vid drickshantering som företagare.

Vill du veta mer?

Här kan du läsa vår artikel om drickshantering!


Ny lag om tobaksfria nikotinprodukter från den 1 augusti 2022

Riksdagen beslutade den 21 juni 2022 om en ny lag som kommer att reglera tobaksfria nikotinprodukter. Den nya lagen träder i kraft redan den 1 augusti 2022 och innebär bland annat att så kallat ”vitt snus”, ”nikontinpåsar” och ”tobaksfritt snus” inte får säljas utan att anmälan skett till kommunen. Egenkontroll ska också utövas över försäljningen och produkterna får inte säljas eller lämnas ut till den som inte har fyllt 18 år.

 • • En näringsidkare får inte bedriva försäljning till konsument tobaksfria nikotinprodukter utan att först ha gjort en anmälan om försäljningen till den kommun där det fysiska försäljningsstället är beläget. Den som vill påbörja eller fortsätta redan pågående försäljning av tobaksfria nikotinprodukter den 1 augusti 2022 måste alltså anmäla detta till kommunen dessförinnan.

  • Den som bedriver detaljhandel med tobaksfria nikotinprodukter ska utöva egenkontroll över försäljningen och hanteringen i övrigt av tobaksfria nikotinprodukter och se till att det finns ett för verksamheten lämpligt egenkontrollprogram. Egenkontrollprogrammet ska bifogas till anmälan om försäljning till kommunen.

  • Tobaksfria nikotinprodukter får inte säljas eller på annat sätt lämnas ut i näringsverksamhet till den som inte har fyllt 18 år. Den som lämnar ut en sådan produkt ska förvissa sig om att mottagaren har uppnått den åldern. Om det finns särskild anledning att anta att produkten är avsedd att lämnas över till någon som inte har fyllt 18 år, får den inte lämnas ut.

  • Tobaksfria nikotinprodukter som säljs till konsumenter ska tillhandahållas på ett sådant sätt att det går att kontrollera mottagarens ålder. Detta gäller även när försäljningen sker genom automat eller distansförsäljning eller på liknande sätt.

  • På försäljningsställen ska det finnas ett tydligt och klart synbart meddelande med information om förbudet mot att sälja eller lämna ut tobaksfria nikotinprodukter till den som inte har fyllt 18 år.

  • Vid marknadsföring av tobaksfria nikotinprodukter till konsumenter ska särskild måttfullhet iakttas. Reklam eller andra marknadsföringsåtgärder får inte vara påträngande, uppsökande eller uppmana till bruk av tobaksfria nikotinprodukter. Hänvisning till produktens smak får endast göras om det är motiverat av konsumentens behov av produktinformation och marknadsföringen får inte riktas särskilt till eller skildra barn eller ungdomar som inte har fyllt 25 år.

  • Kommunen, Polismyndigheten, länsstyrelserna och Konsumentverket utövar tillsyn över lagens efterlevnad. Kommunen får ta ut avgifter för sin tillsyn av den som bedriver sådan anmälningspliktig försäljning.

  Vid frågor om den nya lagen bör i första hand kommunen kontaktas.

  Folkhälsomyndighetens information om den nya lagen finns här:

  https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/andts/regler-for-tillverkning-handel-och-hantering/tobaksfria-nikotinprodukter/

  https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/andts/regler-for-tillverkning-handel-och-hantering/tobaksfria-nikotinprodukter/forsaljning-av-tobaksfria-nikotinprodukter/

Vill du veta mer?

Då kan du läsa mer om vad som gäller vid försäljning av tobak, e-cigaretter och tobaksfria nikotinprodukter i vår artikel i Företagsguiden här.


Rökförbud

Enligt lagen om tobak och liknande produkter gäller förbud mot rökning såväl inomhus som utomhus på restauranger. I hotell gäller rökförbud i de lokaler dit allmänheten har tillträde och ett visst antal av de rum som hyrs ut ska vara rökfria. Restauranger och hotell har möjlighet att inrätta särskilda rökrum där rökning är tillåten.

 • Det är den som i egenskap av ägare eller på annan grund disponerar över ett område utomhus som omfattas av rökförbudet som ska ansvara för att rökförbudet upprätthålls. När det gäller entréer till lokaler och andra utrymmen som allmänheten har tillträde till ska den som i egenskap av ägare eller på annan grund disponerar över lokalen eller utrymmet ansvara för att rökförbudet vid sådana entréer upprätthålls.

  Bland annat restaurang- och hotellföretagen kommer alltså – liksom när det gäller rökning inomhus idag – att ha ansvaret för att se till att bestämmelserna om rökförbud följs även på uteserveringar och i anslutning till entrén till restaurangen eller hotellet.

  I detta ansvar ligger bland annat att:

  • se till att eventuella befintliga askkoppar inom det rökfria området tas bort,
  • genom skyltning tydligt informera om rökförbudet och vid behov ingripa med information och tillsägelser och
  • om någon trots tillsägelse röker där rökning inte är tillåten se till att denne avvisas.

  Om någon som röker på en uteservering eller vid entrén till en lokal där rökförbud gäller inte rättar sig efter tillsägelse eller inte lämnar platsen på uppmaning (det vill säga avvisning) kan denne avlägsnas, dock endast med hjälp av polis eller ordningsvakter.

  Kommunen utövar tillsyn över att rökförbudet efterlevs. Om den som är ansvarig för ett visst område inte upprätthåller rökförbudet där kan kommunen som yttersta åtgärd meddela ett föreläggande förenat med vite. Enligt lagens förarbeten bör det endast i undantagsfall blir aktuellt att förena ett föreläggande med vite – exempelvis om omgivningen påtagligt besväras av den rökning som sker och den ansvarige trots upprepade förelägganden inte vidtagit tillräckliga åtgärder, eller om den ansvarige uttryckt att denne inte tänker följa ett föreläggande.

  Läs mer om nya tobaksreglerna här.

Vill du veta mer om rökförbud?

Då kan du läsa mer i vår artikel om rökning på restauranger och hotell i Företagsguiden här.


Uppdatera din webbläsare för bästa upplevelse på den här webbplatsen