Remissvar från Visita

Publicerad 30 jun 2017
Dela:
Visitas yttranden över remisser från myndigheter, organisationer och politiska organ.

2017

Från värdekedja till värdecykel-Visita.pdf

Finansdepartementet - En omreglerad spelmarknad.pdf

Sänkt mervärdesskatt på förevisning av naturområden.pdf

Förslag om inrättande av ett system för snabb varning vid upptäckt av icke säkra livsmedel.pdf

Ny resegarantilag SOU 2016-84

En gymnasieutbildning för alla SOU 2016-77

Flygskatt

Ordning och reda i välfärden

Departements promeoria validering med mervärde.pdf

Översyn av skatteregler för delägare i fåmansföretag.pdf

Entreprenörsskap i det tjugoförsta århundradet.pdf

Skatteverkets promemoria Personalliggare i fler verksamheter 170615

Bilaga 1 Personalliggare och kassaregister

Bilaga 2 Personalliggares effekter på lönerapporteringen i restaurang- och frisörbranschen

 

2016

Ny paketreselag.pdf

En utökad beslutanderätt för Konkurrensverket SOU 2016 49.pdf

Remissyttrande - Utvidgat skydd mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet

Effektivare hyres- och arrendenämnder.pdf

En ändamålsenlig kommunal redovisning.pdf

Förslag till föreskrifter om ekologisk produktion i storhushåll.pdf

Remiss Promemoria kring höjd alkoholskatt Visitas.pdf

Remissvar Skatte och tullavd avdragsrätt vid representation 160414.pdf

Remissyttrande Palett för ett stärkt civilsamhälle.pdf

Remissvar till Utbildningsdepartementet Välja yrke SOU 2015 97.pdf

Svenskt Näringslivs remissvar geografisk blockering.pdf och Remissyttrande UD 201610234HI.pdf

Översyn av tobakslagen_SOU 2016 22 Remissyttrande Visita.pdf

Remissyttrande åtgärder mot geoblockering.pdf

Remissyttande Hälsoväxling för aktivare rehabilitering och omställning på arbetsplatserna DS 2016 8.pdf

Statskontorets rapport Avgifter i livsmedelskontrollen. Förslag på en mer effektiv avgiftsfinansiering (201517).pdf

 

2015

En kommunallag för framtiden SOU 2015_24 VISITA

Jordbruksverkets PM_Ökad export av jordbruksvaror och livsmedel

Kollektiv rättighetsförvaltning på upphovsrättsområdet

Konkurrensverkets inventering behov av info om reglering kring konkurrensbegr offentl säljverksamhet

Kunskapsprov enligt alkohollagen

LMV kontrollhandbok - utföra offenlig livsmedelskontroll

LMV vägledning till EUförordn om livsmedelsinfo

Promemorian Höjning av vissa avgifter enl skatteförfarandelagen

Skatteverkets hemställan förstärkt konkurrens på lika villkor i kontantbranschen

Svar och kommentarer av Booking.coms förslag åtaganden

 

2014

Livsmedelsverkets förslag till föreskrifter om livsmedelsinformation 140609.pdf

Naturvårdsverkets referingsuppdrag med förslag på nya etappmål 140624.pdf

Promemorian Vissa skattefrågor budgetpropositionen för 2015 140506.pdf

Remissyttrande Europeiska kommissionens förslag till revidering av flera av EUs avfallsdirektiv.pdf

Remissyttrande förbättrande tvistlösning på konsumentområdet 141009.pdf

Remissyttrande vissa inkomstskatte och socialavgiftsfrågor inför budgetpropositionen för 2015 dnr Fi2014 3347.pdf

Skatteverkets förslag till föreskrifter om kontrollsystem till kassaregister krav på kassaregister och användning av kassaregister 140331.pdf

Stärkt straffrättsligt skydd för egendom 140416.pdf