Publicerad 2019-08-28
Den som i näringsverksamhet säljer varor eller tjänster mot kontant betalning eller mot betalning med kontokort ska enligt skatteförfarandelagen (2011:1244) använda kassaregister.

Finns undantag från skyldigheten att använda kassaregister?
Det finns ett fåtal undantag exempelvis om man bara i ”obetydlig omfattning säljer varor eller tjänster mot kontant betalning eller mot betalning med kontokort” Vid bedömningen om det är fråga om försäljning i obetydlig omfattning ska särskilt beaktas om försäljningen normalt uppgår till eller kan antas komma att uppgå till sammanlagt högst fyra prisbasbelopp under ett beskattningsår.

Skatteverket får i enskilda fall besluta om undantag från skyldigheter som gäller kassaregister om behovet av tillförlitligt underlag för skattekontroll kan tillgodoses på annat sätt, eller en viss skyldighet är oskälig.

Vad ska registreras och när ska kvitto ges?
All försäljning och annan löpande användning av ett kassaregister ska registreras i kassaregistret. Vid varje försäljning ska ett av kassaregistret framställt kvitto tas fram och erbjudas kunden.

Vilka krav ska ett kassaregister uppfylla?
Ett kassaregister ska på ett tillförlitligt sätt visa alla registreringar som har gjorts, samt
programmeringar och inställningar som utgör behandlingshistorik enligt bokföringslagen. Kassaregistret ska vara certifierat.

Skatteverkets kontrollbesök
Skatteverket får göra kontrollbesök för att kontrollera att den som är eller kan antas vara skyldig att ha och använda kassaregister fullgör sina skyldigheter. Verket får vid ett sådant besök göra kundräkning, kontrollköp, kvittokontroll och kassainventering.
Om Skatteverket begär det, ska den som är eller kan antas vara skyldig att använda kassaregister tillhandahålla de handlingar och lämna de upplysningar som behövs för tillsynen. Skatteverket får förelägga den som inte fullgör sina skyldigheter att fullgöra dem.

Kontrollavgift
Om man inte uppfyller sina skyldigheter kan Skatteverket ta ut en kontrollavgift på 12 500 kr för varje kontrolltillfälle. Om Skatteverket tagit ut en kontrollavgift inom det senaste året blir avgiften istället 25 000 kronor. Skatteverket ska besluta om hel eller delvis befrielse från en kontrollavgift om det är oskäligt att avgiften tas ut med fullt belopp.

Överklagande
Skatteverkets beslut om kontrollavgift kan överklagas och ska då ha kommit in till Skatteverket inom två månader från den dag då den som beslutet gäller fick del av det om beslutet avser. Är du medlem i Visita kan du alltid ringa en av Visitas branschjurister för att få hjälp med bedömning av frågan.

Mer information om kassaregister
Skatteförfarandelagen (2011:1244)

Skatteverkets information om kassaregister, föreskrifter och rättslig vägledning 

Skatteverkets listor över tillverkardeklarerade kassaregister och certifierade kontrollenheter

Uppdatera din webbläsare för bästa upplevelse på den här webbplatsen