Publicerad 2023-09-15

15 september 2023 – Nytt kollektivavtal mellan Visita och Kommunal

Idag, den 15 september 2023, har ett nytt kollektivavtal slutits mellan Visita och Kommunal efter intensiva förhandlingar och medling.

–  Vi är stolta över att ha försvarat märkessättningen och är särskilt glada över att våra medlemmar och de skickliga arbetstagarna i de berörda verksamheterna slipper en öppen konflikt, säger Torbjörn Granevärn, förhandlingschef på Visita. 

Avtalets värde landade på märket, 7,4% räknat på 24 månader. Avtalet innebär en del förändringar i allmänna villkor.

Läs mer

Här kan du läsa mer om vad avtalet innebär i detalj.


7 september 2023 – Kommunal varslar om stridsåtgärder

Visita har sedan ett antal veckor förhandlat om förnyat kollektivavtal med Kommunal för våra ”Contract Catering företag”. Det är företag som normalt sett, på detta avtal, driver måltidsupphandlade verksamheter exempelvis skolmatsalar, måltider till sjukhus och måltider till äldreomsorg. Huvuduppdragsgivaren är i dessa fall normalt en kommun eller region. Avtalsområdet omfattar mindre än 2 000 medarbetare.

Inom ramen för dessa förhandlingar valde vår motpart att den 6 september varsla om stridsåtgärder vilka är aviserade att träda ikraft den 15 september kl. 14:00. Visita har agerat konstruktivt genom processen och levererat flera lösningsförslag som alla balanserat kostnadsmässigt på det märke som satts av industrins parter. Vi upplever att parterna haft konstruktiva förhandlingar och att det är väldigt olyckligt att vi hamnat i den här situationen.

När part varslar om stridsåtgärder kopplas Medlingsinstitutet in och myndigheten har nu efter kommunikation med parterna utsett två medlare. Medlingen startade måndagen den 11 september.

I länken kan ni b.la. höra Visitas förhandlingschef, Torbjörn Granevärn, kommentera situationen i SR-Ekot. 

Vi uppdaterar löpande kring den uppkomna situationen.


31 maj 2023 – Klart med ett nytt kollektivavtal för tjänstemän inom besöksnäringen

Visita och Unionen har idag tecknat ett nytt kollektivavtal för tjänstemän inom svensk besöksnäring. Avtalet följer märket som industrins parter tecknat med en total kostnadsram på 7,4 procent över två år.

Här följer en sammanfattning av det nya löneavtalet och de huvudsakliga förändringarna i de allmänna villkoren:

– Datum för lönerevision är den 1 juni 2023 samt den 1 juni 2024.

– Ett utrymme om 3,9 % respektive 3,1 % beräknas på de fasta månadslönerna för tjänstemän den 31 maj 2023 respektive den 31 maj 2024. 

– Efter fördelning av utrymmet garanteras varje tjänsteman vid lönerevisionen 574 kronor per månad den 1 juni 2023 respektive 464 kronor per månad den 1 juni 2024. 

– Premierna till deltidspension höjs med 0,2 % respektive avtalsår och uppgår således vid avtalsperiodens utgång till sammanlagt 1,5 % av pensionsmedförande lön. 

– Det nya kollektivavtalet tillförs en möjlighet att förlägga tjänstemännens arbetstid på 26 veckors beräkningsperiod. Du kan läsa avtalsextra på Visitas arbetsgivarguide.


5 april 2023 – Nytt kollektivavtal med HRF

Allmänt

Visita och HRF träffade den 3 april 2023 ett nytt kollektivavtal för Gröna riksen. Avtalets värde landade på märket d.v.s 7.4 % räknat på 24 månader. Avtalet innebär även en del förändringar i de allmänna villkoren.

Företag som avser att fördela det lokala löneutrymmet (potten) individuellt ska i år begära förhandling med HRF senast 21 april 2023.

Parallellt med avtalsförhandlingarna inom hotell- och restaurang har parterna även förhandlat fyra andra kollektivavtal med HRF. Dessa är Casinoavtalet, Serveringslönesystemet, Ordningsvaktsavtalet, Nöjesavtalet samt supplementet rörande Turistanläggningar till riksavtalet. Visita återkommer med information kring dessa kollektivavtal.

Mer information

Visita kommer att hålla webbsänd information om det nya HRF-avtalet och årets lönerevision. Vi återkommer med datum för informationsträffarna.

Avtalsperiod

Det nya avtalet löper på 24 månader, dvs. 2023-04-01 –2025-03-31.

Läs mer

r kan du läsa mer i detalj om vad avtalet innebär


Klart med ett nytt kollektivavtal för anställda inom besöksnäringen

Visita och Hotell- och restaurangfacket har idag tecknat ett nytt kollektivavtal för anställda inom svensk besöksnäring. Avtalet följer märket som industrins parter tecknat med en total kostnadsram på 7,4 procent över två år. Kollektivavtalet omfattar ca 200 000 medarbetare i besöksnäringen.

– Det är ett styrkebesked från besöksnäringen med ett avtal som följer industrins märke och som skapar förutsägbarhet för två år framåt. I ett långsiktigt perspektiv är det viktigt att stå upp för den svenska lönemodellen, säger Torbjörn Granevärn förhandlingschef på Visita.

– Den höga nivån på märket kommer dock innebära utmaningar för många företag inom besöksnäringen, inte minst med tanke på att pandemin slog hårt mot våra medlemsföretag, fortsätter Granevärn.

Visitas ingång i denna avtalsrörelse har varit att prioritera prestation, utbildning samt på medarbetare som stannar i branschen – allt för att öka attraktiviteten för besöksnäringen. 

– Fördelningen av löneutrymmet innebär en tydlig prioritering av medarbetare som stannar i branschen. Dessutom skapar vi förutsättningar för ökad attraktivitet genom en förenklad och förbättrad process för individuell lönefördelning, avslutar Torbjörn Granevärn.

Det samlade avtalsvärdet för kollektivavtalet är 7,4 procent, fördelat på 4,1 procent första året och 3,3 procent år två.


Tidigare publicerade nyheter:

Inbjudan till seminarium om: Lön- och avtalsinformation

Visita och HRF träffade den 4 april 2023 ett nytt kollektivavtal för perioden 1 april 2023 – 31 mars 2025. Avtalets värde landade på märket 7.4 % räknat på 24 månader. Se webbinariet där vi går igenom förändringarna i Gröna Riksen. Presentationen tar sikte på såväl lönerevisionen som ändringarna i allmänna villkor.

Visita och Unionen har växlat avtalsyrkanden

Den 12 april 2023 växlade Visita avtalsyrkanden med Unionen avseende branschens tjänstemannaavtal.

För Visita är det en förutsättning att den totala kostnadsökningen ska rymmas inom Märket. Förutom det vill Visita öka näringens attraktivitet i syfte både att locka fler medarbetare till, och behålla kompetens inom, branschen. Ett sätt att göra detta är att utveckla den företagsnära lönebildningen och förbättra möjligheten till individuell fördelning genom att ta bort individgarantin.

Vidare vill Visita anpassa de allmänna villkoren, bland annat vad gäller arbetstidsförläggning och anställningsformer, för att bättre möta de behov och önskemål som finns i verksamheterna. Att utöka beräkningsperiodens längd för tjänstemän i operativ drift och att öppna upp för individuella överenskommelser gällande anställning för enstaka dagar är delar i detta.

Av Unionens yrkanden framgår bland annat att förbundet vill göra förändringar i löneavtalet kopplat till avtalets lägstalöner genom att höja nivån på dessa, sänka åldern för när lägstalönerna ska tillämpas och införa en ytterligare nivå för lägstalöner efter ett års anställning. Vidare finns bl.a. krav på att ta bort de kollektivavtalade tidsbegränsade anställningsformerna och istället enbart hänvisa till LAS tidsbegränsade anställningsformer samt att det inte ska vara möjligt att ingå överenskommelser om annan kompensation för övertid inom ramen för en provanställning. 

Kollektivavtalet mellan Visita och Unionen löper ut den 31 maj 2023 och förhandlingarna parterna emellan kommer pågå under maj månad.

Märket: 7,4% på två år

Under fredagen 31 mars kom industrins parter överens om det så kallade märket som är vägledande för löneökningarna på svensk arbetsmarknad. 

Märket blev 7,4 % på två år; 4,1 det första året och 3,3 andra året. Det är sammantaget det högsta värdet i industriavtalets historia.

Visitias förhandlingschef Torbjörn Granevärn kommenterar:

– Många av Visitas medlemmar kämpar redan med stora ekonomiska utmaningar och efterdyningarna efter pandemin. Det är positivt att vi nu har ett märke – men det kommer att öka den ekonomiska pressen ytterligare.

Under helgen fortsätter Visitas förhandlingar med Hotell- och restaurangfacket. Visitas fortsatta prioritering är att öka attraktiviteten för svensk besöksnäring.


Vad vill Visita under avtalsrörelsen?

Se vår senaste film med Visitas förhandlingschef Torbjörn Granevärn här


Visitas växlande yrkanden med HRF

I filmen nedan sammanfattar Visitas förhandlingschef Torbjörn Granevärn våra övergripande prioriteringar i Avtal23.

Övergripande fokus för Visita i denna avtalsrörelse är att prioritera;

  • Lönemodell
  • Anställningsformer
  • Ordning- och reda.

Vad gäller lön står Visita bakom rimliga löneökningar som följer märket. Vi vill ha oförändrade ingångslöner för att kunna prioritera;

  • Prestation
  • Utbildning
  • Personer som satsar och stannar i branschen

Vi måste öka besöksnäringens attraktivitet ännu mer. Därför är det viktigt att det lönar sig med utbildning, att stanna i näringen och att göra ett bra jobb.

Nu ser vi fram emot konstruktiva förhandlingar med Hotell- och restaurangfacket för att skapa bästa tänkbara förutsättningar för den svenska besöksnäringen.

Vi kommer löpande uppdatera denna sida med information som rör avtalsrörelsen.

För mer information läs mer här.


Så fungerar avtalsrörelsen

Hela samhället pratar om avtalsrörelsen och hur den påverkar branscher, företag, anställda och inte minst landets ekonomi. Men vad är egentligen en avtalsrörelse, och hur går den till? Vad är ”märket” och varför pratar folk om industriavtalet.

Avtalsrörelsen 2023 inleds vid årsskiftet då industrins parter börjar förhandla. Enligt Industriavtalet ska nya avtal inom industrin träffas senast den 31 mars 2023, samma datum som Visitas största kollektivavtal med hotell och restaurangfacket, HRF, löper ut. Avtalet omfattar nästan 200 000 medarbetare. Den 10 februari växlar Visita och HRF yrkanden och kommer därefter inleda sina förhandlingar.

När kollektivavtal ska omförhandlas brukar man prata om avtalsrörelser. Under 2023 med början den 31 mars löper 450 av totalt 650 kollektivavtal på den svenska arbetsmarknaden ut. Bland dem ingår ett tiotal kollektivavtal för Visitas medlemsföretag inom besöksnäringen. Ett kollektivavtal är ett avtal mellan de centrala parterna på arbetsmarknaden, fack- och arbetsgivarorganisation. Förutom löner innehåller kollektivavtalen allmänna villkor som bland annat reglerar arbetstider, schemaläggning, ordnings och reda mm. Olika branscher har olika kollektivavtal beroende på vilken bransch, personalkategori och fackförbund de gäller för.

Information kommer att ges löpande när det finns konkreta nyheter och den informationen kommer att finnas här på hemsidan. Av förhandlingstaktiska skäl är det Visitas önskan att förhandlingen sker främst i förhandlingsrummet och inte i media.

Besöksnäringen har unika förutsättningar och speciella utmaningar. Visitas uppdrag är att med kollektivavtalet som kärna skapa bästa tänkbara förutsättningar för att bedriva attraktiv och framgångsrik verksamhet i branschen.

Först krav och yrkanden, sedan förhandling

Innan förhandlingarna börjar lägger såväl arbetsgivarsidan som den fackliga sidan fram sina yrkande och krav. Det är de olika förhandlingsdelegationerna inom Visita som beslutar vilka yrkande som ska läggas fram avseende allmänna villkoren. Det kan handla om anpassningar till nya förutsättningar eller förbättringar och förenklingar som vi önskar få igenom. Visitas största kollektivavtal Gröna riksavtalet omfattar nästan 100 000 medarbetare, för detta avtal är Visitas huvudstyrelse förhandlingsdelegation. Några månader innan avtalen löper ut växlar parterna yrkanden och påbörjar därefter förhandlingar kring de allmänna villkoren i kollektivavtalen. Visita har olika delegationer för respektive kollektivavtal. Förhandlingsdelegationen bestämmer vilka förhandlingsbud som ska antas eller förkastas, och ger förhandlarna mandat att fatta beslut i olika frågor. Förhandlingsledningen ansvarar Visita för.

Förhandlingarna kring lönenivåer samordnas mellan arbetsgivarorganisationerna och primärt inom industrin på grund av att denna är direkt internationellt konkurrensutsatt.

Samverkan inom Svenskt Näringsliv

Inom Svenskt Näringsliv finns en samordning som innebär att alla 35 medlemsorganisationer måste stämma av om man önskar tillmötesgå sin fackliga motpart i någon fråga som kan vara kontroversiell för övriga medlemsorganisationer, eller som till exempel inskränker arbetsledningsrätten.

Industriavtalet och ”märket”

Industrins parter går alltid ut först i avtalsförhandlingarna, och det är dessa parter som sätter det så kallade märket vilket innebär den totala kostnadsökningsnivå samt avtalsperiod som ska gälla. Industriavtalet kom till 1997 då parterna på arbetsivar- och arbetstagarsidan insåg att höga löneökningar ledde till att industrin och svenska företag tappade i konkurrenskraft, samtidigt som köpkraften minskade på grund av inflationen. Enkelt utryckt innebär industriavtalet att den konkurrensutsatta exportindustrin  sätter löneökningsnivån för hela arbetsmarknaden. Under de 25 år som avtalet tillämpats har det bidragit till såväl konkurrenskraft för företagen som reallöneökningar för medarbetarna.

Visita har genom sitt medlemskap i Svenskt Näringsliv samt genom aktivt deltagande av samverkansarbetet medverkat och stöttat industriavtalet. Till följd av detta följer Visita märkets ramar.

Konflikt

Om Visita och Hotell- och restaurangfacket, HRF inte kan komma överens så har facket en möjlighet att varsla om stridsåtgärder för att på så sätt sätta press på företagen och arbetsgivarsidan. Inom besöksnäringen har det historiskt varit vanligt med varsel om stridsåtgärder men ovanligt att dessa faktiskt träder i kraft. Skulle facket varsla om stridsåtgärder kommer Visita att stötta och informera berörda företag.

Avtal på plats

När de nya kollektivavtalen väl är tecknade ska de implementeras inom samtliga Visitas medlemsföretag. Visita går då ut med tydlig information  så att alla medlemsföretag känner till nyheterna i avtalet, hur det nya avtalet ska tolkas och annat som är viktigt att veta.


Mer information

Hos Svenskt Näringsliv kan du läsa mer om avtalsrörelsen 2023.

Uppdatera din webbläsare för bästa upplevelse på den här webbplatsen