Publicerad 2020-11-25

Nytt avtal klart mellan Visita och Unionen

Avtalets värde landade på industrins normerade avtal – ” märket” med en total kostnadsökning på 5,4 % räknat på 29 månader. Avtalsperioden är 2021-01-01 ­– 2023-05-31.

Löner ska justeras vid två tillfällen – 1 januari 2021 och 1 juni 2022. Löneökningsutrymmet är 2,7 % respektive 2,2 %.  

Förutom löneökningen innebär det nya avtalet bland annat:

 • Förändringar i allmänna villkor som rör pensionsålder på sätt att reglerna följer 32 a § lagen om anställningsskydd.
 • Förändringar i semesterbestämmelser gällande anställda för enstaka dagar och tidsbegränsade anställning om högst tre månader.
 • Vid anställning för enstaka dagar är lägsta ersättningsgrundande tid 1,5 timmar vid personalmöte eller andra liknande personalaktiviteter.
 • Möjlighet att komma överens med Unionens regionkontor kring avsteg från regeln om ordinarie ledighetsdagar.

Dessutom kommer Visita och Unionen tillsätta två gemensamma arbetsgrupper angående övertidsinlösen och löneavtalet.

Läs mer om det nya avtalet i Arbetsgivarguiden

Nyheterna i Gröna riksen

Nytt avtal klart mellan HRF och Visita – hotet om konflikt borta

Fackets hot om strejk och blockad från och med imorgon (17/11) är undanröjt. Det står klart sedan Visita och HRF enats om ett nytt Gröna riksen sent ikväll.

Visita och HRF har tecknat ett nytt Gröna riksen som börjar gälla från den 1 november i år. Avtalet följer industriavtalets normerande kostnadsökningar på sammanlagt 5,4 procent under avtalets period på 29 månader. Därmed är det hot om konflikt som HRF tidigare varslat om undanröjt.

I korthet innebär avtalet bland annat att ingångslönerna och utgående medellön justeras upp med lika stora procentsatser vid två tillfällen under avtalets period – 1 november i år och 1 april 2022. Dessutom behåller företagen möjligheten till flexibilitet och att anpassa bemanning efter efterfrågan.

Läs mer om det nya avtalet i Arbetsgivarguiden

Tidigare notiser:

Hotell- och restaurangfacket varslar om strejk

Visita och Hotell- och restaurangfacket har under oktober förhandlat om ett nytt kollektivavtal. Förhandlingarna har varit konstruktiva och parterna har kommit en bra bit på vägen.

Däremot är Visita och HRF oense om vilka kostnadsökningar som det nya avtalet ska ge. HRF kräver kostnadsökningar på mer än 5,4 % dvs över det s.k. märket som industrins parter kommit överens om. Visita menar att kostnadsökningen ska hålla sig till det som gäller på övrig arbetsmarknad, dvs 5,4 %.

Mot den bakgrunden har HRF valt att varsla om stridsåtgärder.  

Stridsåtgärderna träder i kraft – om inte parterna dessförinnan kommer överens – den 17 november kl 14.00. Visita arbetar nu intensivt med att lösa konflikten.

Varslet innebär en blockad (förbud) för samtliga Visitas medlemmar att från och med den 17 november kl 14:

 • använda övertid och mertid
 • nyanställa personal
 • hyra in personal.

Dessutom varslar HRF om arbetsnedläggning på sex företag.

Stridsåtgärderna gäller endast medlemmar i HRF.

För att lösa konflikten och förhoppningsvis undvika att varslet träder i kraft har medlare kopplats in.

Här hittar du Frågor och svar. Har du fler frågor kan du som medlem vända dig till Visitas arbetsrättsjour 08-762 74 10.

Visita är mycket kritiska till att HRF driver på för extra stora kostnadsökningar i en period där besöksnäringen genomlider sin värsta kris någonsin, och säger i ett första pressmeddelande:

–    Att mitt under den värsta krisen någonsin hota med strejk är totalt ansvarslöst och ökar inte bara risken att fackets medlemmar inte har något jobb att komma tillbaka till utan är också ett avsteg från svenska modellen, säger Jonas Siljhammar, vd Visita.

Företag som berörs av total arbetsnedläggning

 • ISS Facility Sevices AB (en arbetsplats)
 • Compass Group AB (21 arbetsplatser)
 • Scandic Hotels AB (en arbetsplats)
 • Aktiebolaget Nya Grand Hotel (en arbetsplats)
 • MJN Trelleborg AB (en arbetsplats)
 • Svenska Mässan Gothia Towers AB (tre arbetsplatser)

_______________________________________________________________________________________________________

Frågor och svar med anledning av HRF:s varsel om stridsåtgärder

Kort bakgrund
Visita har den 6 november 2020 mottagit ett varsel om stridsåtgärder från Hotell- och Restaurangfacket (HRF). Konflikten handlar om att Visita avvisat HRF:s krav på kostnadsökningar som sammantaget överstiger det så kallade märket på 5,4 % över en period på 29 månader.

Hur drabbas jag?
De varslade stridsåtgärderna träder i kraft 17 november klockan 14.00. Fram till dess gäller samma villkor och regler som innan. Arbetsgivare har till exempel samma möjligheter som vanligt att leda och fördela arbetet och alla medarbetare ska delta i det förebyggande arbete arbetsgivaren vidtar med anledning av konfliktvarslet.

Om inget avtal har undertecknats före varslet bryter ut den 17 november har HRF varslat samtliga Visitas medlemmar som omfattar av Gröna riksen om blockad mot alla nyanställningar, inhyrning av personal samt mer- och övertid på hela avtalsområdet. Det innebär bland annat att anställningsformen enstaka dagar inte går att använda under tiden stridsåtgärderna pågår.

Utöver blockaden mot samtliga arbetsplatser som omfattas av Gröna riksen har HRF varslat om total arbetsnedläggelse (strejk) på sex företag om totalt 28 enheter, se lista ovan.

Vad händer nu?
Varsel innebär att medlare kallas in. Medlingsinstitutets medlare har till uppdrag att ta fram ett förslag till nytt avtal som kan accepteras av båda parter. Utgångspunkten för medlarna är de yrkanden som parterna lämnat inför förhandlingarna och det märke för löneförhöjningar som redan satts av parterna inom industrin.

Medlarna kommer att tala med Visita och HRF för att söka en lösning. Medlarna lägger bud efter det att de lyssnat på parterna. Ett första bud kan ibland följas av ytterligare bud för det fall någon av parterna tackat nej.

Visita gör naturligtvis allt för att undvika konflikt och kommer att stödja och hjälpa våra medlemsföretag. Vi har kontaktat alla de företag som är varslade om total arbetsnedläggelse och kommer att hålla daglig kontakt med dem för att hjälpa dem inför och under en eventuell konflikt.

Vilka omfattas av en eventuell konflikt?
En facklig organisation förfogar bara över sina egna medlemmar. Det innebär att det bara är HRF:s medlemmar som kan strejka. De som omfattas av ett annat kollektivavtal deltar inte i konflikten och ska fortsätta arbeta som vanligt.

Vad händer om Visita och HRF inte lyckas komma överens om ett nytt avtal?
Det finns ingen överdomare som avgör vilka regler eller förändringar i avtalen som ska beslutas. Det är helt enkelt parterna som måste komma överens. Om vi inte kan träffa ett nytt avtal kan resultatet i slutänden istället bli konflikt, det vill säga strejk, blockad och lockout. Skulle vi närma oss ett sådant läge återkommer vi med ytterligare information.

 Mer information om vilka regler som gäller vid en konflikt finns på Arbetsgivarguiden som du hittar via inloggningen på visita.se.

_______________________________________________________________________________________________________

6 oktober återstartade förhandlingarna mellan Visita och Hotell- och restaurangfacket (HRF) om löner och andra villkor i kollektivavtalet Gröna riksen.
Grunden för Visitas position i förhandlingarna är att hålla fast i den svenska modellen där den konkurrensutsatta industrin sätter taket för kostnadsökningen, det så kallade märket. Utöver det är det viktigt för Visita att utveckla kollektivavtalet för en mer modern arbetsmarknad med krav på flexibilitet och större möjligheter för arbetsgivarna att attrahera och premiera duktiga medarbetare.

– Coronapandemin gör att vi befinner oss i en helt unik situation. I grunden handlar det om att minimera kostnadsökningen för att rädda jobb och företag samtidigt som vi säkrar ett långsiktigt hållbart avtal. Jag utgår från att även HRF är beredda att ta det ansvaret, säger Torbjörn Granevärn, förhandlingschef på Visita.

Det var när coronapandemin slog till i våras som den då pågående avtalsrörelsen sköts fram i sju månader. Det betyder att nuvarande kollektivavtal gäller fram till sista oktober. Sedan parterna enades om att pausa förhandlingarna har krisen fördjupats och många företag inom besöksnäringen kämpar idag för sin överlevnad.

– Krisen gör att det är helt nya förutsättningar jämfört med i våras. Framtiden är alltid svårbedömd men under nuvarande omständigheter är osäkerheten ännu större, och det påverkar förhandlingarna, säger Torbjörn Granevärn.
Utöver HRF kommer Visita under hösten också förhandla med Unionen, Kommunal och Musikerförbundet för att uppdatera besöksnäringens andra kollektivavtal.

Visitas positioner i avtalsrörelsen är:
– utveckla kollektivavtalet för en modern och flexibel arbetsmarknad
– öka möjligheten att premiera duktiga medarbetare
– minimera företagens kostnadsökning för att rädda jobb och företag
– öka besöksnäringens attraktivitet för att locka och behålla de bästa medarbetarna

Alla Visitas yrkanden hittar du här.

Förhandlingarna om Gröna riksen pausas

Svenskt näringsliv, där Visita ingår, har idag den 14 mars beslutat att återuppta förhandlingarna om lagen om anställningsskydd (LAS) med de fackliga motparterna LO och PTK. Som följd har Visita och Hotell- och restaurangfacket kommit överens om att ajournera (pausa) avtalsförhandlingarna om Gröna riksen för att återupptas tisdag 20 oktober.

Fackförbundens yrkanden

HRFs yrkanden Avtal 20
HRFs yrkanden Avtal 20 komplettering

Tisdag 10 mars växlades yrkanden med Unionen. Här hittar du Unionens yrkande.

Made with Visme Infographic Maker

Tidigare notiser

 • Visita och Hotell- och restaurangfacket har växlat yrkanden och startat förhandlingarna om ett nytt avtal.

  Visitas yrkanden i avtalsrörelsen är:

  • En hållbar lönebildning som värnar företag och jobb
  • Duktiga och erfarna medarbetare ska premieras
  • En större del av löneökningen ska vara individuell så att medarbetare kan påverka sin löneutveckling

  HRF kräver å sin sida löneökningar på tre procent samt en så kallad insamlingsmodell som väsentligt skulle höja tröskeln in i besöksnäringen.

  – Vi uppfattar en gemensam vilja att förbättra lönebildningen i besöksnäringen, vilket är positivt. Men med tanke på fackets krav på löneökningar är det uppenbart att vi har olika uppfattningar om vägen dit, säger Visitas vd Jonas Siljhammar.

  Ingångslönernas ökningstakt måste saktas ner och en hållbar lönebildning behövs för att värna företagen och jobben. Visita arbetar för att skapa större utrymme för att kunna belöna erfarenhet och kompetens och samtidigt möjliggöra för fler att få sitt första jobb och en fot in på arbetsmarknaden.

  Ingångslönerna för yrkesarbetande i besöksnäringen har ökat betydligt mer än genomsnittslönen sedan år 2000. För snabba höjningar av ingångslönerna motverkar möjligheten att premiera erfarenhet och kompetens. Ingångslönerna får inte stiga på bekostnad av de som satsar på en karriär i inom näringen.

  – Nu måste utrymme skapas för att premiera erfarna och duktiga medarbetare så att fler vill utvecklas och stanna i branschen, säger Jonas Siljhammar.

 • Fyra av tio av medarbetare i besöksnäringen är utlandsfödda.

  – Besöksnäringen är Sveriges viktigaste motor för jobb och integration. Stora generella löneökningar och snabbt stigande ingångslöner skulle drabba företagens lönsamhet och därmed sysselsättningstillväxten, säger Jonas Siljhammar.

 • Visita och Hotell- och restaurangfacket träffas 12 februari för en avstämning av yrkandena och efter det kommer förhandlingar att föras under februari och mars.
  Avtalet för den internationellt konkurrensutsatta industrin fungerar som norm för hur höga löneökningarna får bli i övriga avtal på arbetsmarknaden.

  Löneökningstakten i industrins avtal kommer inte att bli klar förrän ungefär när avtalet mellan Visita och Hotell- och restaurangfacket löper ut 31 mars. Därför kommer vårt nuvarande avtal att förlängas efter det och förhandlingarna fortsätter med mål att så fort som möjligt nå ett nytt avtal.

  En viktig prioritering är att besöksnäringen behöver komma tillrätta med den sammanpressade lönestrukturen i branschen och ge utrymme att premiera personal med erfarenhet och kompetens och få dem att stanna kvar. Då kan inte ingångslönerna stiga i samma takt som övriga löner. Det är viktigt att en större del av lönesättningen blir individuell.

  Parallellt med förhandlingarna med Hotell- och restaurangfacket ska ett nytt avtal mellan Visita och Unionen förhandlas fram. Yrkanden i det avtalet växlas 10 mars och avstämning av yrkandena sker 30 mars. Avtalet med Unionen löper ut 31 maj.

  Information kommer att ges när det finns konkreta nyheter och den informationen kommer att finnas här på hemsidan.

Nyhetsbrev om Avtal20

Förhandlingen om Gröna riksen är omstartad – 7 oktober
Nu börjar avtalsrörelsen – 30 januari

Uppdatera din webbläsare för bästa upplevelse på den här webbplatsen