Publicerad 2023-06-14

Kommunala åtgärder för fler jobb och konkurrenskraftiga företag.

Ett gott företagsklimat skapar möjligheter för företagen att utvecklas, skapa jobb och tillväxt vilket bidrar till stora värden för kommunen. En stark besöksnäring lockar besökare till kommunen och bidrar till attraktiva platser att bo och verka på.

Viktiga delar för att uppnå detta handlar om hur samverkan mellan näringsliv och kommun ser ut, att det finns en förståelse åt båda håll och att myndighetsutövningen har ett näringslivsfrämjande perspektiv. Det handlar även om konkreta åtgärder gällande tillstånd och tillsyn, att underlätta för utveckling av levande platser samt säkra besöksnäringens kompetensförsörjning genom kvalitetssäkrade utbildningar och fler utbildningsplatser.

Besöksnäringen är den näring som sysselsätter störst andel unga och utlandsfödda personer. Visitas medlemmar skapar möten och tillit mellan människor samtidigt som de möjliggör ett levande Sverige från norr till söder. Sverige har idag världens kanske mest hållbara besöksnäring med många företag som tar ett stort socialt och miljömässigt ansvar.

Cirka 200 000 människor är sysselsatta inom besöksnäringen och för många är den vägen in på arbetsmarknaden och till egen försörjning. Med rätt förutsättningar kan näringen ta sig an utmaningarna den står inför, nå sin fulla potential och fortsätta vara Sveriges främsta jobb- och
integrationsmotor.

Prioriterade regelförenklingar för besöksnäringen på kommunal nivå

Texterna nedan nedkortade. Om du vill läsa hela texten hittar du den i pdf:en – Regelförenklingar – kommun.

Tillstånd och tillsyn

Besöksnäringen är den näring som i allra störst utsträckning möter kommunen som myndighet när det gäller tillstånd- och tillsynsfrågor. Det är därför av högsta vikt att det fungerar väl för att företagen ska kunna och vilja vara kvar.

Företagens beslut att växa, anställa och investera kan kommunen i högsta grad påverka. Det handlar om just tillstånd och tillsyn, om bemötande och en tillförlitlig och snabb ärendehantering.

Det finns många goda exempel på där kommuner tagit fram ett arbetssätt som fungerar väl och skapar ett gott företagsklimat vilket gynnar både företag och kommunen, ett exempel är Rättviks kommun som tagit fram modellen ”Tillväxt & Tillsyn”, vilken Visita förespråkar.

Attraktiva, levande och trygga platser

Bevara levande stadskärnor

Besöksnäringens företag bidrar till levande och attraktiva städer. En levande och öppen stad är en stad där bottenvåningarna sjuder av liv med en blandning av verksamheter såsom restauranger, butiker och andra utåtriktade verksamheter som vill synas och inrättas så att förbipasserande skall kunna se in. Inbjudande öppna fasader med visuell kontakt mellan dem som befinner sig inomhus och de som är utomhus bidrar även till en upplevelse av trygghet.

Var generös med uteserveringar året runt

En levande stad som är inbjudande för människor att röra i skapar attraktivitet och ökar tryggheten. Visitas medlemmar finns ofta i citykärnor och kan på ett bra sätt bidra till detta genom serveringsytor utomhus, men för att företagen ska våga göra större investeringar krävs långsiktiga förutsättningar. Vidare är det viktigt att det inte finns onödiga begränsningar i hur företagen får utforma sina uteserveringar, exempelvis gällande uppbyggda golv, materialval etc då detta påverkar möjligheten till användning kallare delar av året.

Var generös med restaurangernas serveringstider

Alla kommuner är fria att besluta om serveringstider hos verksamheter med serveringstillstånd av alkohol. Att alkoholservering är en ansvarsfull uppgift som kräver regleringar och begränsningar av olika slag råder det i sig ingen tvekan om. Däremot anser Visita att såväl en ansvarsfull alkoholpolitik som en ansvarsfull servering av alkohol kan bedrivas även om senare serveringstider medges. Serveringstiden enligt alkohollagen är kl. 11:00–01:00 om kommunen inte bestämmer annat. Med utökade serveringstider möjliggör kommunen för en levande stad större delen av dygnet. Detta ökar möjligheten till ett varierat utbud av nöjesställen vilket har stor betydelse för att öka attraktiviteten för orten och bidrar samtidigt till ökad sysselsättning. Att möjliggöra för senare serveringstid medför ofta att verksamheter stänger vid olika tidpunkter under kvällen vilket minskar risk för ordningsstörningar i samband med stängningstid och bidrar därmed till en attraktivare och tryggaste stad.

Behovsanpassade bedömningar för ordningsvakter

På många orter råder det brist på ordningsvakter, vilket är en utmaning för de företag som bedriver verksamhet där ordningsvakter är ett villkor. För Visitas medlemmar är det en självklarhet att det är tryggt och ordning för såväl gäster som personal, men ordningsvakter innebär en stor kostnad för företagen och kraven är ibland betydligt högre än det faktiska behovet för att upprätthålla en god säkerhet. För att antalet ordningsvakter ska motsvara verksamhetens faktiska behov bör behovsanpassade bedömningar därför göras i samband med att kommunen beslutar om villkor om ordningsvakter.

Resurser till turistmarknadsföring och utveckling av besöksmål

Pandemiåren bidrog till ett ökat intresse för ”svemester” och att resa inom Sverige. Konkurrensen om såväl de inhemska som de utländska besökarna kommer de närmsta åren att vara väldigt hög eftersom många länder växlat upp marknadsföringen efter åren med restriktioner.

Ökat intresse för exempelvis naturturism och hållbart resande innebär stora möjligheter för Sverige att öka sin attraktivitet och konkurrenskraft. Sveriges besöksnäring utgör ett gott exempel på hållbar turism där utvecklingsmöjligheterna är många i en bransch som redan uppvisar stort hållbarhetsengagemang.

Läs Regelförenklingsprogrammet i sin helhet

Texterna ovan är nedkortade. Om du vill läsa hela texten hittar du den i pdf:en här – Regelförenklingsprogrammet kommun.

Uppdatera din webbläsare för bästa upplevelse på den här webbplatsen