Publicerad 2022-05-13

Den ryska invasionen innebär ett enormt lidande för människorna i Ukraina och det är till dem som våra tankar i första hand går.

Med anledning av kriget har det kommit frågor kring mottagande av gäster samt arbetsrättsliga frågor kring bland annat vad som gäller vad avser att anställa ukrainska flyktingar och vad som gäller arbetsrättsligt i samband med till exempel höjd beredskap, inkallelse via lagen om totalförsvarsplikt eller om en utländsk stat kallar in sina medborgare för att tjänstgöra i det militära.

Vad gäller kring att ta emot gäster, avbokningar etc

Får vi ta emot ryska gäster?
Ja. De sanktioner som just nu genomförs mot Ryssland med anledning av situationen i Ukraina innebär inget förbud mot att ta emot ryska gäster eller kunder på hotell, restauranger, campingplatser eller i andra verksamheter i Sverige.

Får jag neka ryska medborgare som gäster eller kunder i min verksamhet?
Enligt diskrimineringslagen är det enligt grundregeln förbjudet att diskriminera någon på grund av bland annat nationellt ursprung. Det är alltså inte tillåtet att exempelvis neka ryska gäster på hotell, restauranger, campingplatser eller i andra verksamheter på grund av att de är ryska medborgare.

Vad gäller vid avbokningar som sker med hänvisning till situationen i Ukraina?
Rätten att avboka hotellvistelser, konferenser m.m. och eventuella ersättningsfrågor måste först och främst bedömas utifrån vad som har avtalats i det enskilda fallet. Utgångspunkten bör vara att ingånget avtal – till exempel vid användande av Visitas allmänna villkor – gäller fortsatt och på vanligt sätt med de villkor om avbokning m.m. som avtalats. Vid frågor kring detta kan kontakt tas med Visitas branschjurister.

Vad gäller kring att anställa flyktingar från Ukraina?

EU har aktiverat massflyktingdirektivet med anledning av den ryska invasionen av Ukraina. Det innebär att den som är ukrainsk medborgare, är varaktigt bosatt i Ukraina eller har skyddsstatus i Ukraina  och har lämnat landet efter den 24 februari 2022 får omedelbart skydd i Sverige och beviljas ett tidsbegränsat uppehållstillstånd.

För att få uppehållstillstånd enligt massflyktingdirektivet behöver den ukrainska medborgaren registrera sig hos Migrationsverket och får vid beviljande ett uppehållskort som visar en rätt att bland annat arbeta i Sverige.

Som arbetsgivare måste du således kontrollera att ett beslut om arbetstillstånd finns samt kontrollera giltighetstiden på beslutet.

En ukrainsk medborgare kan även ansöka om asyl i Sverige och då gäller ordinarie asylprocess.

Läs mer på Migrationsverkets hemsida Situationen i Ukraina – Migrationsverket 

Observera även att arbetsgivare har skyldighet att underrätta Skatteverket när en medborgare från ett land som inte är medlem i EU, EES-stat eller Schweiz (till exempel Ukraina) anställs. Blankett finns på Skatteverkets hemsida.

Vad gäller kring boende?

Migrationsverkets upphandling av asylboenden: Med anledning av situationen i Ukraina söker nu Migrationsverket flera bostadsplatser för asylsökande, i första hand i närheten av myndighetens befintliga kontor runtom i landet.

Migrationsverket har gått ut med en upphandling av boende i tillfälliga bostäder och vänder sig i den endast till den som kan erbjuda en tjänst som inkluderar bostadsplatser, måltider och annan kringservice.

Information om Migrationsverkets upphandling finns här

Hyresavtal vid omställning av verksamhet till asylboende: Hyreskontraktet preciserar normalt vad lokalen ska användas till, såsom t.ex. ”hotellrörelse”. Lokalen får inte användas till annat än det avtalade ändamålet.

Om exempelvis ett hotell ställer om sin verksamhet till asylboende – bedömningen om detta måste dock göras i det enskilda fallet – så gäller att hyresgästen inte utan hyresvärdens medgivande får använda lokalen till asylboende.

Om hyresvärden inte går med på ett önskemål från hyresgästen om att få ändra verksamheten kan hyresgästen enligt 12 kap. 23 § Jordabalken under vissa förutsättningar få hyresnämndens tillstånd att ändra sin verksamhet. För att hyresnämnden ska ge tillstånd till ändrad verksamhet krävs att hyresgästen innehaft lokalen längre tid än två år. Hyresgästen måste också kunna visa att det finns beaktansvärda skäl för ändringen, vilket i realiteten innebär att hyresgästen måste visa att ekonomin i verksamheten skulle förbättras. En ytterligare förutsättning för tillstånd är att hyresvärden inte har befogad anledning att motsätta sig ändringen.

Brandskyddsföreningens vägledning och webbaserade utbildning: Brandskyddsföreningen har tagit fram en vägledning och en webbaserad utbildning avseende brandskyddet på asylboenden.

Vägledningen – som för närvarande ses över av Brandskyddsföreningen och därefter kommer att publiceras igen – riktar sig i första hand till den som tänker öppna eller redan driver ett boende för asylsökande. Syftet med vägledningen är att på ett enkelt sätt beskriva hur lagstiftningen kring brandskyddet ser ut och hur man förhåller sig till den. Vägledningen visar hur handläggningsordningen för bygglov ser ut och vart man vänder sig för att säkerställa brandskyddet i boendet

Den webbaserade utbildningen riktar sig i första hand till den som arbetar på boenden för asylsökande. Det är en cirka 20 minuter lång utbildning som riktar in sig på valda delar av tekniskt och organisatoriskt brandskydd. Tonvikten ligger på hur man ska minska riskerna för brand och hur man ska agera om det börjar brinna. Man får också kunskap att förmedla vidare till de boende.

Läs mer här

Folkhälsomyndighetens frågor och svar om asylboende: Folkhälsomyndigheten har publicerat en vägledning och frågor och svar om bland annat inomhusmiljön i asylboenden

Vad gäller vid höjd beredskap eller inkallelse?

Mer om vad som gäller arbetsrättsligt om Sverige beslutar om höjd beredskap eller om Sverige eller utländsk stat beslutar om plikttjänstgöring kan du läsa i detta dokument från Svenskt Näringsliv (pdf).

Dags att se över cybersäkerheten

Cyberattacker kan få stor påverkan, både i samhället och för enskilda företag. Den del av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som ansvarar för att stödja samhället med att förebygga och hantera IT-attacker och CERT-SE har tagit fram rekommendationer för att ta cybersäkerheten i verksamheten till en grundläggande nivå.

Bland annat handlar det om att all personal ska ha ökad vaksamhet gällande nätfiske, skadlig kod, lösenordshantering, falska dokument och webbplatser samt installera säkerhetsuppdateringar på telefoner och datorer så fort det är möjligt. För teknisk personal och IT-ansvariga finns ytterligare rekommendationer.

Läs rekommendationerna i sin helhet här

Mer information, rapporter med mera kring ämnet finns på MSB:s hemsida

Övrigt

Läs mer på Migrationsverkets hemsida

På Svenskt Näringslivs hemsida kan du läsa mer om hur kriget i Ukraina påverkar det svenska näringslivet

Uppdatera din webbläsare för bästa upplevelse på den här webbplatsen