Publicerad 2024-02-13

Besöksnäringen behöver inte bara mer arbetskraft, vi behöver också vidareutbilda dem som redan arbetar hos oss. Kunskapsutveckling är en resurskrävande utmaning som är av yttersta vikt för framtiden. Dagens turister och gäster är resvana och kunniga och efterfrågar en allt högre nivå på kunskap från företag och medarbetare i vår bransch. Samtidigt kommer automatisering och teknisk utveckling att öka trycket på både specialisering och personligt bemötande. Detta ökar behovet av kompetens, både på lång och kort sikt. Det är därför av största vikt att det finns utbildningar av hög kvalitet, möjlighet till kompetensutveckling, yrkesväxling samt information om de karriärmöjligheter som finns inom branschen.

För att kunna säkerställa kompetensförsörjningen idag och i framtiden arbetar Visita aktivt med kompetensförsörjnings- och kompetensutvecklingsfrågor för branschen. Både genom att driva egna kampanjer, genom att delta i samarbeten med bland andra parter, näringsliv och medlemmar samt genom samverkan med skolor och universitet där utbildning för branschen sker. Samverkan mellan utbildningsinstans och näringsliv är en nyckelfråga för att stärka kopplingen mellan utbud och behov av utbildningar och för att öka kvaliteten.

Forskning är ytterligare en viktig länk i utbildningskedjan som bidrar till såväl kvalitet som efterfrågan i alla led, från gymnasium till universitet. Det är inte minst också en viktig ingrediens i lärarnas löpande kompetensutveckling. Visita har tillsammans med Hotell och restaurangfacket (HRF) tagit initiativet till Besöksnäringens Forsknings- och Utvecklingsfond (BFUF) vars syfte är att främja vetenskaplig forskning, innovationer och utvecklingsprojekt som gagnar företag och anställda inom den svenska besöksnäringen och som bidrar till en positiv utveckling av näringen.

Visitas prioriterade frågor för kompetensförsörjning

Besöksnäringen är en snabbt växande, arbetskraftsintensiv näring vilket ökar behovet av kompetens, både på lång och kort sikt. Det är av största vikt att det finns utbildningar av hög kvalitet, möjlighet till kompetensutveckling, yrkesväxling samt information om de karriärmöjligheter som finns inom branschen. Det är en näring där många får första jobbet men förutsättningarna ska vara sådana att fler också har sista jobbet här.

Besöksnäringen är en viktig del av lösningen på vår tids största politiska utmaningar – integrationen och den tudelade arbetsmarknaden. För många är den vägen till egen försörjning. För att kunna säkerställa kompetensförsörjningen idag och i framtiden behövs bättre förutsättningar och resurser för besöksnäringens utbildningar på alla nivåer såväl som en ökad medvetenhet om näringens behov och utmaningar hos politiker och myndigheter.

Visita anser att:

  • de gymnasiala yrkesprogrammen ska ge grundläggande högskolebehörighet samt innehålla de av branschen framtagna utbildningspaketen
  • Yrkesvux ska vara en permanent del av utbildningssystemet och bristyrken ska prioriteras vid dimensionering. Det ska vara åldersoberoende, flexibelt och öppet för alla att söka, vilket skapar fler vägar in i näringen och underlättar yrkesväxling
  • Yrkeshögskolan behöver ökade resurser för att tillgodose både kompetensutveckling och kompetensförsörjning inom näringen
  • arbetsplatsförlagd utbildning bör finnas på alla utbildningsnivåer
  • alla yrkesutbildningar ska avslutas med ett yrkesprov som markör för anställningsbarhet av eleverna samt kvalitetssäkring av utbildningen
  • det bör utformas ett flexibelt, modernt, åldersneutralt och branschanpassat lärlingssystem som ska vara öppet för alla att söka oavsett tidigare anställning och utbildning. Företagen ska i högre grad än idag vara delaktiga i att utforma utbildningsinnehållet samt i att välja ut vem som är aktuell för lärlingsplatsen

Kontakt

Om du har frågor är du alltid välkommen att kontakta oss!

Peter Thomelius

Peter Thomelius

Chef kompetensförsörjning

Ansvar för utbildning, kompetensförsörjning och HR.

Uppdatera din webbläsare för bästa upplevelse på den här webbplatsen