Publicerad 2022-07-01

Riksdagen beslutade den 21 juni 2022 om en ny lag som kommer att reglera tobaksfria nikotinprodukter. Den nya lagen träder i kraft redan den 1 augusti 2022 och innebär bland annat att så kallat ”vitt snus”, ”nikontinpåsar” och ”tobaksfritt snus” inte får säljas utan att anmälan skett till kommunen. Egenkontroll ska också utövas över försäljningen och produkterna får inte säljas eller lämnas ut till den som inte har fyllt 18 år.

Den nya lagen innebär att bland annat följande gäller från och med den 1 augusti.

• En näringsidkare får inte bedriva försäljning till konsument tobaksfria nikotinprodukter utan att först ha gjort en anmälan om försäljningen till den kommun där det fysiska försäljningsstället är beläget. Den som vill påbörja eller fortsätta redan pågående försäljning av tobaksfria nikotinprodukter den 1 augusti 2022 måste alltså anmäla detta till kommunen dessförinnan.

• Den som bedriver detaljhandel med tobaksfria nikotinprodukter ska utöva egenkontroll över försäljningen och hanteringen i övrigt av tobaksfria nikotinprodukter och se till att det finns ett för verksamheten lämpligt egenkontrollprogram. Egenkontrollprogrammet ska bifogas till anmälan om försäljning till kommunen.

• Tobaksfria nikotinprodukter får inte säljas eller på annat sätt lämnas ut i näringsverksamhet till den som inte har fyllt 18 år. Den som lämnar ut en sådan produkt ska förvissa sig om att mottagaren har uppnått den åldern. Om det finns särskild anledning att anta att produkten är avsedd att lämnas över till någon som inte har fyllt 18 år, får den inte lämnas ut.

• Tobaksfria nikotinprodukter som säljs till konsumenter ska tillhandahållas på ett sådant sätt att det går att kontrollera mottagarens ålder. Detta gäller även när försäljningen sker genom automat eller distansförsäljning eller på liknande sätt.

• På försäljningsställen ska det finnas ett tydligt och klart synbart meddelande med information om förbudet mot att sälja eller lämna ut tobaksfria nikotinprodukter till den som inte har fyllt 18 år.

• Vid marknadsföring av tobaksfria nikotinprodukter till konsumenter ska särskild måttfullhet iakttas. Reklam eller andra marknadsföringsåtgärder får inte vara påträngande, uppsökande eller uppmana till bruk av tobaksfria nikotinprodukter. Hänvisning till produktens smak får endast göras om det är motiverat av konsumentens behov av produktinformation och marknadsföringen får inte riktas särskilt till eller skildra barn eller ungdomar som inte har fyllt 25 år.

• Kommunen, Polismyndigheten, länsstyrelserna och Konsumentverket utövar tillsyn över lagens efterlevnad. Kommunen får ta ut avgifter för sin tillsyn av den som bedriver sådan anmälningspliktig försäljning.

Vid frågor om den nya lagen bör i första hand kommunen kontaktas.

Folkhälsomyndighetens information om den nya lagen finns här:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/andts/regler-for-tillverkning-handel-och-hantering/tobaksfria-nikotinprodukter/

https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/andts/regler-for-tillverkning-handel-och-hantering/tobaksfria-nikotinprodukter/forsaljning-av-tobaksfria-nikotinprodukter/

Uppdatera din webbläsare för bästa upplevelse på den här webbplatsen