Publicerad 2022-08-26

Lag om informationskrav vid prissänkning – ändring i Prisinformationslagen

När en näringsidkare tillhandahåller en produkt med information om en prissänkning så skall även produktens lägsta pris under de senaste 30 dagarna före prissänkningen anges. Det är således inte produktens pris precis innan prissänkningen eller ordinarie pris som skall anges. Syftet med att behöva ange prisuppgift för de senaste 30 dagarna är att förhindra att en säljare höjer priset strax innan prissänkningen för att prissänkningen skall framstå som särskilt förmånlig. Har priset gradvis sänkts under 30-dagarsperioden ska i stället priset före den första prissänkningen anges. Skyldigheten att ange tidigare pris gäller inte för varor som snabbt kan försämras eller blir för gamla, såsom livsmedel eller växter.

Skyldighet att redovisa lägsta pris är tillämplig på alla säljarens tillkännagivande om prissänkningar oavsett om prissänkningen gäller för en specifik produkt eller allmänt, eller vilken distributionskanal som används för tillkännagivande (online och fysisk butik).

Informationskrav på en marknadsplats

Detta är en ny bestämmelse som reglerar vilken information en näringsidkare ska ge när denne tillhandahåller ett köperbjudande på en marknadsplats online. Marknadsplats definieras som ” en tjänst som använder programvara, inbegripet en webbplats, en del av en webbplats eller en applikation, som administreras av en näringsidkare eller för dennes räkning och som gör det möjligt för konsumenten att ingå distansavtal med andra näringsidkare eller konsumenter”.

Informationskrav vid rankning av sökresultat

En näringsidkare som ger konsumenter möjlighet att söka digitalt efter produkter måste informera om de kriterier som främst bestämmer rankningen av produkter som presenteras och deras betydelse jämfört med andra kriterier. Informationen ska ges i ett särskilt avsnitt i onlinegränssnittet och vara direkt och lättillgängligt från den plats där sökresultaten presenteras.

Krav vid publicering av konsumentrecensioner

En näringsidkare som ger tillgång till konsumentrecensioner av produkter ska informera om huruvida näringsidkaren säkerställer att recensionerna kommer från konsumenter som har använt eller köpt produkterna och i så fall på vilket sätt säkerställandet görs.

Bestämmelsen innebär inte något krav på näringsidkaren att införa ett system för att kontrollera recensioner. Om näringsidkaren inte inför ett sådant system måste näringsidkaren lämna information om att recensionernas äkthet inte kontrolleras. Om processer eller rutiner finns för att säkerställa kundrecensionernas äkthet ska information lämnas om hur kontrollerna utförs. Informationen skall vara tydlig och göras tillgänglig i anslutning till konsumentrecensionerna.

Informationskrav vid personanpassade priser

Innan ett avtal om köp av en vara eller tjänst ingås skall näringsidkaren informera konsumenter om huruvida priset som anges har personanpassats på basis av automatiserat beslutsfattande.

Uppdatera din webbläsare för bästa upplevelse på den här webbplatsen