Publicerad 2022-04-13

Föredragningslista Visitas stämma

1. Styrelsens ordförande Maud Olofsson öppnar stämman
2. Justering av röstlängden
3. Val av stämmoordförande och vice stämmoordförande
4. Styrelsens anmälan av stämmosekreterare
5. Val av två justeringspersoner
6. Fråga om stämmans behöriga utlysande

7. VD:s föredragning av Visitas verksamhet, styrelsens verksamhetsberättelse
8. Årsredovisning för föreningen och dess dotterbolag
9. Revisorernas berättelse
10. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av årets vinst
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och VD

12. Proposition om medlems- och serviceavgift för år 2023
13. Proposition om ersättningar till styrelsens ledamöter, revisorer och andra förtroendevalda
14. Framställning eller fråga som medlem anmält senast 4 veckor före stämman

15. Val av ordförande för föreningen
16. Fastställande av antalet styrelseledamöter och -suppleanter som ska väljas till Visitas styrelse, samt val av dessa
17. Anmälan av regionföreningarnas ledamöter och suppleanter i Visitas styrelse
18. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter

19. Val av representanter i föreningen Svenskt Näringslivs styrelse
20. Val av representanter i föreningen Svenskt Näringslivs SME-kommitté
21. Val av stämmoombud till föreningen Svenskt Näringslivs stämma

22. Val av ordförande och två ledamöter i Visitas valnämnd
23. Anmälan av regionföreningarnas ledamöter i Visitas valnämnd

24. Avtackningar
25. Stämmans avslutande

Till Visitadagens program 

Uppdatera din webbläsare för bästa upplevelse på den här webbplatsen