Publicerad 2023-04-21

Visitas medlemmar har möjlighet att komma in med motioner till stämman senast den 10 april 2023 till visitadagen@visita.se

VISITAS FÖRENINGSSTÄMMA 2023

Föredragningslista

 1. Styrelsens ordförande Fredrik Reinfeldt öppnar stämman
 2. Justering av röstlängden
 3. Val av stämmoordförande och vice stämmoordförande
 4. Styrelsens anmälan av stämmosekreterare
 5. Val av två justeringspersoner
 6. Fråga om stämmans behöriga utlysande
 7. VD:s föredragning av Visitas verksamhet, styrelsens verksamhetsberättelse
 8. Årsredovisning för föreningen och dess dotterbolag
 9. Revisorernas berättelse
 10. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av årets vinst
 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och VD
 12. Proposition om medlems- och serviceavgift för år 2024
 13. Proposition om ersättningar till styrelsens ledamöter, revisorer
  och andra förtroendevalda
 14. Proposition om stadgeändringar
 15. Framställning eller fråga som medlem anmält senast 4 veckor före stämman
 16. Fastställande av antalet styrelseledamöter och -suppleanter som ska väljas till Visitas styrelse, samt val av dessa
 17. Anmälan av regionföreningarnas ledamöter och suppleanter i Visitas styrelse
 18. Val av revisionsbyrå samt val av en medlemsrevisor och en suppleant för medlemsrevisorn
 19. Val av representanter i föreningen Svenskt Näringslivs styrelse
 20. Val av representanter i föreningen Svenskt Näringslivs SME-kommitté
 21. Val av stämmoombud till föreningen Svenskt Näringslivs stämma
 22. Val av ordförande och två ledamöter i Visitas valnämnd
 23. Anmälan av regionföreningarnas ledamöter i Visitas valnämnd
 24. Avtackningar
 25. Stämmans avslutande

Samlade dokument

Visitas verksamhetsberättelse 2022
Visitas årsredovisning 2022
Visitas revisionsberättelse 2022

Proposition rörande medlemsavgift
Proposition om ersättningar
Proposition om stadgeändringar
Fastställande av antalet styrelseledamöter och -suppleanter som ska väljas till Visitas styrelse, samt val av dessa
Anmälan regionföreningarnas ledamöter och suppleanter i Visitas styrelse
Val av revisionsbyrå samt val av en medlemsrevisor och en suppleant för medlemsrevisorn
Val av representanter och stämmoombud
Val av valnämnd
Anmälan regionföreningarnas ledamöter i Visitas valnämnd

Mer information om Visitadagen 2023

Här hittar du mer information om program, anmälan m.m.

Uppdatera din webbläsare för bästa upplevelse på den här webbplatsen