Publicerad 2019-09-11

Regeringens utredare föreslår att dagens krav på danstillstånd ska ändras från att vara absolut till att vara beroende av i vilken utsträckning tillställningarna kan medföra risker.

Danstillställningar som anordnas inom ramen för nattklubbsverksamhet är exempel på tillställning där tillstånd även fortsättningsvis skulle krävas, medan tillstånd inte skulle behövas för mindre danstillställningar.

I dag krävs tillstånd enligt ordningslagen för att anordna en offentlig danstillställning, ett så kallat danstillstånd. Visita har under många år verkat för att kravet på danstillstånd helt ska avskaffas.

Den 14 april 2016 beslutade riksdagen att i ett tillkännagivande till regeringen uttala att kravet på danstillstånd ska tas bort. Regeringen beslutade den 29 september 2017 att tillsätta en utredare med uppdraget att analysera regleringen om tillståndskravet för anordnande av offentliga danstillställningar och ta ställning till om kravet på tillstånd bör tas bort eller förändras i något avseende. Oavsett vilken bedömning som görs ingick det i utredarens uppdrag att lämna förslag till de författningsändringar som behövs för att ta bort tillståndskravet helt eller delvis.

Promemorian ”Tillstånd till offentlig danstillställning”

Utredaren har nu överlämnat promemorian ”Tillstånd till offentlig danstillställning” till regeringen. I promemorian föreslås att det absoluta kravet på danstillstånd ska slopas, eftersom det framstår som omotiverat i förhållande till sådana danstillställningar som inte utgör någon beaktansvärd risk ur ett ordnings- och säkerhetsperspektiv. Enligt förslagen i promemorian ska tillståndskravet i stället vara beroende av om danstillställningen utgör en risk med hänsyn till ordning och säkerhet. Avgörande för den bedömningen ska vara vissa riskfaktorer; tillställningens natur, det förväntade deltagarantalet, samt tiden och platsen för tillställningen. Avsikten är enligt utredaren att förslaget ska leda till en lättnad och minskad byråkrati, utan att göra avkall på ordningen och säkerheten.

Innebörden av utredarens förslag är alltså att kravet på danstillstånd ska ändras från att vara absolut till att vara beroende av i vilken utsträckning tillställningarna kan medföra risker. I promemorian anges att danstillställningar som anordnas inom ramen för nattklubbsverksamhet och liknande verksamheter är exempel på sådana tillställningar där tillstånd även fortsättningsvis ska krävas. Tillstånd ska däremot inte behövas för mindre danstillställningar som äger rum inom ramen för ”sedvanlig restaurang- eller pubverksamhet”. Danstillställningar som inte omfattas av tillståndskravet ska enligt utredningens förslag vara fria att anordna och inte heller omfattas av något krav på anmälningsplikt.

Beträffande danstillställningar på offentlig plats – bland annat vägar, gator, torg, parker och andra platser som i detaljplan redovisas som allmän plats och som har upplåtits för sitt ändamål –  föreslår utredaren att dagens absoluta tillståndskrav behålls oförändrat.

Promemorian innehåller även ett förslag på hur ett fullständigt avskaffande kan genomföras rent lagtekniskt. Ett sådant avskaffande av tillståndskravet är dock inte något som utredningen rekommenderar.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 maj 2019.

Vad händer nu? 

Den förväntade gången i ärendet är att promemorian sänds ut på remiss med möjlighet för intressenter att inkomma med synpunkter på utredarens förslag och att regeringen därefter tar ställning till ett lagförslag i en proposition till riksdagen.

Promemorian med lagförslagen i dess helhet >

Uppdatera din webbläsare för bästa upplevelse på den här webbplatsen