Publicerad 2019-09-11

Visita arbetar aktivt för att anställda inom besöksnäringen ska ha en god arbetsmiljö. Alla våra medlemmar har förbundit sig att följa Visitas etiska regler och självklart är alla typer av trakasserier oacceptabla.

Arbetsgivare är skyldiga att se till att arbetsplatsen är fri från trakasserier, sexuella trakasserier och att ingen utsätts för kränkande särbehandling. Får du som arbetsgivare kännedom att en medarbetare, praktikant eller inhyrd/inlånad person på arbetsplatsen blir utsatt måste du agera omedelbart genom att utreda de påstådda händelserna och sätta stopp för att beteendet fortsätter. Som medlem i Visita har du som arbetsgivare stöd på olika sätt:

  • Du kan vända dig till Visitas arbetsrättsjurister för rådgivning och stöd i hur du ska agera om sådant beteende förekommer på arbetsplatsen. Du når Visitas arbetsrättsjurister på 08-762 74 10.
  • På Visitas hemsida finns också information om hur du ska gå tillväga så fort du fattat misstanke om att någon utsätts för trakasserier, sexuella trakasserier eller kränkande särbehandling. Där finns bland annat checklistor för hur du ska agera som arbetsgivare, Visita erbjuder även utbildning i de skyldigheter som följer av diskrimineringslagstiftningen och arbetsmiljölagstiftningen avseende trakasserier, sexuella trakasserier eller kränkande särbehandling på arbetsplatsen. Under hösten 2016 tog Visita tillsammans med HRF, Unionen och Prevent även fram en webutbildning – Schyst vardag – som utbildar medarbetare och chefer om hur man får och inte får agera mot varandra på en arbetsplats: Schystvardag.nu

Ett medlemskap i Visita borgar för ett seriöst företagande. Som medlem i Visita ska du som arbetsgivare följa gällande lagstiftning. Enligt Visitas etiska regler som följer av medlemskapet ska du som arbetsgivare säkerställa att inte någon anställd, praktikant, arbetssökande, inhyrd eller inlånad medarbetare eller någon gäst/kund diskrimineras på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning. Som arbetsgivare ska du erbjuda alla anställda och praktikanter en trygg och trivsam arbetsmiljö. Visitas etiska regler.>

Som arbetsgivare och medlem i Visita kan du läsa mer om aktiva åtgärder och de skyldigheter som åligger dig att arbeta förebyggande och främjande mot trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling här. >

Uppdatera din webbläsare för bästa upplevelse på den här webbplatsen