Publicerad 2023-06-14

Företagen i besöksnäringen är belastade av många och ofta krångliga regler som tar tid att hantera, medför kostnader och försvårar bedrivandet av verksamheten. Regler är viktiga för att skapa sund konkurrens och ett bra företagsklimat, men lagar och regler som belastar företagen på ett onödigt eller felaktigt sätt behöver förenklas eller avskaffas. Ett helhetsgrepp för minskat regelkrångel skulle underlätta för företagen och stärka deras konkurrenskraft.

Undersökningar visar att företagens regelbörda fortsätter att växa, trots att regellättnader utpekats som ett prioriterat område. Arbetet med regelförenklingar och minskad regelbörda för företagen behöver därför växlas upp med förnyad kraft, höga ambitioner och tydliga mål. Arbetet behöver dessutom samordnas bättre mellan olika nivåer, som till exempel regering, myndigheter och kommuner. Företagen behöver färre och enklare regler som tillämpas på ett mer enhetligt och rättssäkert sätt. Lagar, regler och myndigheternas verksamheter måste utformas och tillämpas på ett sätt som minimerar företagens administrativa börda, förenklar uppgiftslämnandet och gör det enklare att driva företag.

Prioriterade regelförenklingar för besöksnäringen

Texterna nedan nedkortade. Om du vill läsa hela texten hittar du den i pdf:en – Regelförenklingar.

Ersätt kravet på hotelltillstånd med en anmälningsplikt

Att just drift av hotell och pensionat, till skillnad från annan näringsverksamhet, kräver särskilt tillstånd från Polismyndigheten är ologiskt och framstår som omotiverat. Idag finns andra regler kring bland annat brandskydd och tillsyn som säkerställer att verksamheten på ett hotell bedrivs på ett säkert sätt.

Hotellagens bestämmelser och krav är onödiga och Visita förespråkar därför att hotelltillståndet bör ersättas med anmälningsplikt.

Modernisera och förtydliga alkohollagen

Den nu gällande alkohollagen trädde i kraft 2011 och de erfarenheter Visita och våra medlemsföretag har av den visar att flera brister behöver åtgärdas för att ytterligare förbättra och modernisera regelverket.

Att alkoholservering är en ansvarsfull uppgift som kräver regleringar och begränsningar av olika slag råder det i sig ingen tvekan om. Däremot anser Visita att ett antal förändringar i alkohollagen nu är nödvändiga för ett mer ändamålsenligt och modernt regelverk.

Tillåt gårdsförsäljning av alkoholdrycker

En viktig del i turismens och besöksnäringens utveckling är att erbjuda upplevelser av olika slag. I andra länder i Europa och övriga världen kan man med självklarhet resa runt och smaka och köpa med sig olika drycker – ofta vin, men även öl eller destillerade drycker. Gårdsbesöken kan i sig vara själva ”reseanledningen” (exempelvis vid en vinresa). Det är rimligt att även besökare som kommer till Sverige kan göra samma sak här. Införandet av en möjlighet till gårdsförsäljning skulle även vara ett konkret sätt att skapa fler arbets¬tillfällen och bidra till att stärka och utveckla näringslivet, inte minst på landsbygden.

Uttag av kontrollavgifter på grund av brister i personalliggaren måste upphöra

I skatteförfarandelagen finns bestämmelser om att företag i bland annat restaurangbranschen ska anteckna verksamma personer i en personalliggare. Syftet med personalliggare är att bidra till att minska förekomsten av svartarbete och att skapa sundare konkurrensförhållanden. Visita arbetar för att svensk besöksnäring ska öka i konkurrenskraft och för att osund konkurrens inte ska förekomma, och är därför positiva till att Skatteverket har kontrollmöjligheter.

Personalliggarens effektivitet som kontrollverktyg har debatterats. Visita anser att om det fortsatt bedöms vara ett effektivt verktyg för att motverka fusk så behöver inte systemet i sig slopas.

Gör efterhandsdebitering av tillsynsavgifter till regel

Företag inom besöksnäringen betalar många olika avgifter till myndigheter i samband med ansökningar och tillstånd. Exempel på sådana är avgifterna för tillsyn enligt alkohol-, livsmedels- och miljölagstiftningen.

Att en avgift ska motsvaras av en motprestation måste anses vara en självklarhet rent allmänt, men det är också en laglig förutsättning för att avgiften inte ska utgöra en otillåten beskattning. Således måste det också vara huvudregel att myndigheterna tar ut avgifter från berörda företag först när motprestationen – i detta fall tillsynen – faktiskt är utförd.

Visita förespråkar därför en ordning som tillämpas exempelvis inom ramen för modellen ”Tillväxt & Tillsyn” och anser att det i gällande regelverk bör göras till en tydlig grundprincip att tillsynsavgifter ska debiteras företagen i efterhand.

Avskaffa krav på bygglov för husvagnar, husbilar och villavagnar på campingplatser

Enligt nu gällande bestämmelser i plan- och bygglagen (PBL) krävs bygglov för bland annat säsongsuppställda husvagnar, husbilar och villavagnar. Dessa anses nämligen vara byggnader om de står uppställda under längre tid än ”en normal semesterperiod”. Tolkningen av hur lång en sådan period är varierar mellan landets kommuner, men vanligen anses den vara 5-6 veckor. Därefter krävs bygglov.

Dessa regler behöver snarast ändras och moderniseras så att de tillämpas mer lika över landet, inte äventyrar möjligheten till säsongsboende på campingplatser för turister och andra gäster.

Läs Regelförenklingsprogrammet i sin helhet

Texterna ovan är nedkortade. Om du vill läsa hela texten hittar du den i pdf:en här – Regelförenklingar.

Uppdatera din webbläsare för bästa upplevelse på den här webbplatsen