Publicerad 2019-09-06

Företagen i besöksnäringen belastas av många och ofta krångliga regler som tar tid att hantera, medför kostnader och gör det svårare att bedriva verksamheten. Regler är viktiga för ett sunt företagsklimat men Visita tycker att lagar och regler som belastar företag på ett onödigt sätt måste ändras eller avskaffas.

Åtta konkreta områden som bör prioriteras:

Texterna är nedkortade. Om du vill läsa hela texten hittar du den i pdf:en Regelförenklingar.

Förenkla och minimera företagens uppgiftslämnande

Att driva företag inom besöksnäringen medför återkommande
kontakter med många olika myndigheter och ett omfattande uppgiftslämnande. Att behöva lämna samma uppgifter flera gånger är betungande för företagen. Det tar tid och kostar pengar som istället skulle kunna läggas på verksamheten.

Avskaffa kraven på personalliggare

I skatteförfarandelagen finns bestämmelser om att företag i bland
annat restaurangbranschen ska anteckna verksamma personer i en personalliggare.
Om ett företag har missat att skriva in någon i personalliggaren blir det skyldigt att betala en kontrollavgift till Skatteverket. Avgiften är minst 12 500 kronor första gången och minst 25 000 kronor om ytterligare brister hittas inom ett år.

Förbättra och förtydliga alkohollagen

Den nu gällande alkohollagen trädde i kraft 2011 och de erfarenheter Visita och våra medlemsföretag har av den visar att flera brister behöver åtgärdas för att ytterligare förbättra regelverket.

Avskaffa kravet på ”danstillstånd”

Idag krävs ett så kallat danstillstånd för att gäster på till exempel restaurang, nattklubb och bar ska få dansa. Ansökan görs hos polisen och kostar 700 kronor. Om någon dansar på ett ställe som saknar danstillstånd måste ägaren se till att dansen upphör, annars kan det betraktas som en anordnad danstillställning och företagaren riskerar att drabbas av böter eller fängelse i högst sex månader.

Tillåt gårdsförsäljning av alkoholdrycker

En viktig del i turismens och besöksnäringens utveckling är att
erbjuda upplevelser av olika slag. I andra länder i Europa och övriga världen kan man med självklarhet resa runt och smaka och köpa med sig olika drycker – ofta vin, men även öl eller destillerade drycker.

Gör efterhandsbetalning av tillsynsavgifter till regel

Företag inom besöksnäringen betalar många olika avgifter till
myndigheter i samband med ansökningar och tillstånd. Exempel på sådana är avgifterna för tillsyn enligt alkohol-, livsmedels- och miljölagstiftningen.

Avskaffa kravet på hotelltillstånd

För ungefär 50 år sedan tillkom hotellagen, som bland annat kräver att den som bedriver hotell- eller pensionatverksamhet måste ha tillstånd från polisen och att föreståndaren måste vara godkänd.

Ansökan kostar 3 700 kronor. Den som driver verksamhet utan tillstånd eller godkänd föreståndare kan dömas till böter.

Avskaffa krav på bygglov för husvagnar, husbilar och villavagnar på campingplatser

Enligt nu gällande bestämmelser i plan- och bygglagen (PBL) krävs bygglov för bland annat säsongsuppställda husvagnar, husbilar och villavagnar. Dessa anses nämligen vara byggnader om de står uppställda under längre tid än ”en normal semesterperiod”. Tolkningen av hur lång en sådan period är varierar mellan landets kommuner, men vanligen anses den vara 5-6 veckor. Därefter krävs bygglov.

Dessa regler måste snarast ändras och moderniseras så att de
tillämpas lika över landet, inte äventyrar möjligheten till säsongsboende på campingplatser för turister och andra gäster och inte försvårar och hindrar bedrivandet och utvecklingen av campingföretagens verksamheter.

Uppdatera din webbläsare för bästa upplevelse på den här webbplatsen