Publicerad 2024-03-15

2024

Remissyttrande Trafikverkets inriktningsunderlag för infrastrukturplaneringen för perioden 2026-2037

Remissyttrande Justitiedepartementet Europeiska kommissionens förslag till ändringsdirektiv om paketresor och sammanlänkade researrangemang

Remissyttrande Naturvårdsverkets skrivelse Åtgärder för att öka materialåtervinningen av avfall

Remissyttrande Klimat- och näringslivsdepartementet Avskaffat krav på tillstånd för hotell- och pensionatsrörelser

Remissvar Skolverkets planeringsunderlang – per region

Remissvar Kommunstyrelse Stockholms stad – Införande av av miljözon klass 3

Remissyttrande Skolverkets förslag till nya ämnesplaner och styrdokument i samband med införandet av ämnesbetyg inom Restaurang och livsmedelsprogrammet samt Hotell och Turismprogrammet

2023

Remissyttrande Socialdepartementet Utfasning av ersättning för höga sjuklönekostnader dnrS2023-02799 inkl. Svenskt Näringslivs svar

Remissyttrande Finansdepartementet Höjd spelskatt

Remissyttrande Justitiedepartementet Europeiska kommissionens förslag till förordning om bekämpande av sena betalningar vid handelstransaktioner

Remissyttrande Finansdepartementet Förslag om alternativ tvistlösning för konsumenter

Remisyttrande Framtidens yrkeshögskola

Remissyttrande Forsknings- och innovationspolitik

Remissyttrande Klimat- och Näringsdepartementet – EU-kommissionens förslag på revidering av Avfallsdirektivet

Remissyttrande Finansdepartementet – Ett förbättrat resegarantisystem

Remissyttrande Stockholms stad – Revidering av riktlinjer för serveringstillstånd

Naturvårdsverkets förslag till föreskrifter om undantag från krav på att erbjuda en återanvändbar matlåda eller mugg

Kommissionens förslag till direktiv om verifiering och kommunikation om uttryckliga miljöpåståenden

Visitas remissyttrande kökssläcksystem

Remissyttrande Livsmedelsverket angående fastställande av kontrollfrekvens för regelbunden riskbaserad offentlig kontroll av kontaktmaterialverksamheter

Slopad nedsättning av arbetsgivaravgifterna för 15-18-åringar

Statens ansvar för det svenska flygplatssystemet – för tillgänglighet och beredskap

Lista på viktiga samhällsfunktioner till stöd för arbete med civil beredskap

Remissvar Betänkandet En ny lag om stöd vid korttidsarbete – ett mer
förutsägbart, förenklat och stärkt regelverk

Remissvar gällande Skolverkets förslag till ämnesplaner och ämnen inom Restaurang- och livsmedelsprogrammet

Remissvar gällande Skolverkets förslag till ämnesplaner och ämnen inom Hotell- och turismprogrammet

Remissvar gällande Skolverkets förslag till ämnesplaner och ämnen inom programmet för hotell, restaurang och bageri

Remissvar gällande Universitets- och högskolerådets förslag till föreskrifter om ändring i föreskrifter om kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper för särskild behörighet till utbildning som leder till yrkeslärarexamen

Remissvar gällande Skolverkets förslag till föreskrifter om ändring i föreskrifter om kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper för särskild behörighet till utbildning som leder till yrkeslärarexamen

EU-kommissionens förslag till förordning om förpackningar och förpackningsavfall

Utredningen om författningsberedskap inför framtida pandemier

Förslag till förordning om elstöd till företag

Projekt Nationell kompass – för mat, dryck och lokal livsmedelskedja

Kommissionens förslag om mervärdesskatt i den digitala
tidsåldern

2022

Utökade möjligheter till tillfälliga anstånd med inbetalning av skatt

Naturvårdsverkets redovisning Ansvar för kommunalt avfall för vissa enskilda avfallsströmmar

Livsmedelsverkets förslag till nya föreskrifter om registrering och godkännande samt ändringar i föreskrifterna om livsmedelshygien, offentlig kontroll av livsmedel samt snus och tuggtobak

Arlanda flygplats – en plan för framtidenBetänkandet Godstransporter på väg – vissa
frågeställningar kring ett nytt miljöstyrande system

Livsmedelsverkets förslag till föreskrifter om material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel

Rapportering och utbyte av upplysningar om inkomster från
digitala plattformar

Förslag till ställningstagande om tillämpning av undantaget från
kassaregisterskyldigheten vid distansavtal

Revidering av Konsumentverkets allmänna råd för marknadsföring av
alkoholdryck till konsumenter

En möjlighet till småskalig gårdsförsäljning av alkoholdrycker

Angående Skolverkets förslag till examensmål och programstruktur för
restaurang- och livsmedelsprogrammet, hotell- och turismprogrammet
samt programmet för hotell, restaurang och bageri
.

Förslag till ställningstagande om tillämpning av undantaget från
kassaregisterskyldigheten vid distansavtal

Remissyttrande Finansdepartementet Höjd skatt på alkohol och tobak

Remissyttrande Infrastrukturdepartementet Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033

Remissyttrande Infrastrukturdepartementet Utkast till förordning om elpriskompensation

Remissyttrande Kulturdepartementet Återstartsutredningens betänkande Från kris till kraft – återstart för kulturen

Remissyttrande Miljödepartementet En förbättrad förpackningsinsamling – nya roller för kommuner och producenter

Remissyttrande Näringsdepartementet En säker tillgång till dricksvatten av god kvalitet

Remissyttrande Socialdepartementet Upphävande av covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

Remissyttrande Finansdepartementet En skyldighet att beakta vissa sammahällsintressen vid offentlig upphandling

Remissyttrande Näringsdepartementet Förenklingar för mikroföretag och modernisering av bokföringslagen

Promemorian Tillfälligt slopad karenstid för stöd vid korttidsarbete

Utökade möjligheter till tillfälliga anstånd med inbetalning av skatt

Trafikverkets rapport Analys av alternativa modeller för färjetrafik till
Gotland

2021

Livsmedelsverkets förslag till ny modell för fastställande av
kontrollfrekvens för regelbunden riskbaserad offentlig kontroll
och
Livsmedelsverkets förslag till föreskrifter och allmänna råd om
kontrollfrekvens för riskbaserad offentlig kontroll

Naturvårdsverkets rapport Uppdrag att föreslå genomförande av
artikel 22 om bioavfall Europaparlamentets och rådets direktiv

Upphovsrätten på den digitala inre marknaden

Förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifterna för 19–23-åringar under juni–augusti 2022

Förslag till Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd
om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19

Remissyttrande Infrastrukturdepartementet klimatdeklarationer

Miljödepartementet Artskyddsutredningens betänkande Skydd av arter

Fortsatt beredskap genom förlängd giltighet av covid-19-
lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

Betänkandet En ny lag om ordningsvakter m.m.

Betänkandet Äga avfall – en del av den cirkulära ekonomin

En ytterligare förlängning av anståndstiden för att möjliggöra avbetalning av tillfälliga anstånd

Promemorian Vaccinationsbevis som smittskyddsåtgärd

Fortsatt giltighet av begränsningsförordningen och förordningen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

Valutakurs och annulleringstid vid tillämpning av lagen om förbud mot otillbörliga handelsmetoder vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter

Remissyttrande Visita Ursprungsinformation 2019

Remissyttrande till Finansdepartementet: Ett moderniserat konsumentskydd

Lättade deltagarbegränsningar för sammankomster och tillställningar sektionering och särskilda bestämmelser för demonstrationer och mässor

Förslag till föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av covid-19

Livsmedelsverkets fördjupade konsekvensanalys angående ny modell för fastställande av kontrollfrekvens för regelbunden riskbaserad offentlig kontroll

Lättnader i deltagarbegränsningarna för platser för privata sammankomster

Remissyttrande Visita Spelinspektionen

Föreskrifter om ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedelsinformation

Remissvar Finansdepartementet ytterligare förlängning av det förstärkta stödet vid korttidsarbete

Ändringar i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna
råd om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

Förslag till föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd

Fortsatt nedsättning av arbetsgivaravgiften för 19-23-åringar under juni-augusti

Avgift vid prövning av en tvist vid Allmänna reklamationsnämnden och en ny möjlighet till omprövning

Ändringar i FHM föreskrifter och allmänna råd

Tillgängliga stränder ett mer differentierat strandskydd

Ökat skydd och stärkt reglering på den omreglerade spelmarknad

Fortsatt giltighet av covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

Utkast till lagrådsremiss; En effektivare överprövning av offentliga upphandlingar

Promemoria nedstängningsstöd

Förslag till föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19

Genomförande av EUs engångsplastdirektiv och andra åtgärder för en hållbar plastanvändning

Ytterligare utökning av möjligheterna till tillfälliga anstånd med inbetalning av skatt_

Fortsatt förstärkt stöd vid korttidsarbete

Ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

Ändringar i begränsningsförordningen

Tillfälliga nedstäRemissyttrande Socialdepartementet Promemorian Vaccinationsbevis som smittskyddsåtgärdngningar och förbud för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19

Promemoria 2 om fortsatt giltighet av förordningen om tillfälligt förbud mot servering av alkohol m.m.

Promemoria om fortsatt giltighet av lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

Förslag om ändring i Bokföringsnämndens allmänna råd om vissa redovisningsfrågor med anledning av coronaviruset

Kompletterande remissyttrande Särskilda begränsningar för att hindra spridning av Covid-19

2020

Du måste vara inloggad för att favoritmarkera
Omställningsstöd till företag för perioden augusti-december 2020 198,76 KB
Du måste vara inloggad för att favoritmarkera
Folkhälsomyndigheten föreskrifter serveringsställen 170,94 KB
Du måste vara inloggad för att favoritmarkera
Promemorian Covid-19-lag 227,32 KB
Du måste vara inloggad för att favoritmarkera
Ändring i förordningen om tillfälligt förbud mot servering av alkohol 193,56 KB
Du måste vara inloggad för att favoritmarkera
Ytterligare anpassningar av regelverket om tillfälliga anstånd 199,32 KB
Du måste vara inloggad för att favoritmarkera
Skatt på engångsartiklar 287,73 KB
Du måste vara inloggad för att favoritmarkera
Stöd vid korttidsarbete i vissa fall 163,99 KB
Du måste vara inloggad för att favoritmarkera
Konsekvensutredning över föreskrifter om förbud mot vissa allmänna sammankomster och offentliga tillställningar för att motverka spridning av covid-19 181,19 KB
Du måste vara inloggad för att favoritmarkera
Förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare 177,71 KB
Du måste vara inloggad för att favoritmarkera
Förslag till förordning om tillfälligt förbud mot servering av alkohol 219,45 KB
Du måste vara inloggad för att favoritmarkera
Finansdepartementet Genomförandet av MKB-direktivet i plan- och bygglagen 152,61 KB
Du måste vara inloggad för att favoritmarkera
Tillfälligt nedsatta arbetsgivaravgifter för 19-23 155,04 KB
Du måste vara inloggad för att favoritmarkera
Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen och anslutande ändringsföreskrifter 184,75 KB
Du måste vara inloggad för att favoritmarkera
En moderniserad arbetsrätt 115,89 KB
Du måste vara inloggad för att favoritmarkera
Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid- 19 168,03 KB
Du måste vara inloggad för att favoritmarkera
Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare 169,65 KB
Du måste vara inloggad för att favoritmarkera
Remissyttrande till Folkhälsomyndigheten – Förslag till allmänna råd om anmälan av förändringar i en serveringsverksamhet 136,82 KB
Du måste vara inloggad för att favoritmarkera
Visitas remissyttrande avseende promemoria om förlängning av lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen 183,47 KB
Du måste vara inloggad för att favoritmarkera
Omställningsstöd till företag för perioden maj–juli 2020 183,67 KB
Du måste vara inloggad för att favoritmarkera
Förslag till föreskrifter om ändring av Folkhälsomyndighetens föreskrifter om kunskapsprov 142,29 KB
Du måste vara inloggad för att favoritmarkera
Omställningsstöd till företag som fått minskad omsättning på grund av coronaviruset 200,07 KB
Du måste vara inloggad för att favoritmarkera
Ändringar i det tillfälliga förbudet mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar 165,15 KB
Du måste vara inloggad för att favoritmarkera
Villkor för vouchrar och värdebevis som avser paketresor 131,25 KB
Du måste vara inloggad för att favoritmarkera
Validering 124,34 KB
Du måste vara inloggad för att favoritmarkera
Förslag till föreskrifter om kontrollsystem till kassaregister 90,90 KB
Du måste vara inloggad för att favoritmarkera
Utkast till lagrådsremiss: En ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen 191,55 KB
Du måste vara inloggad för att favoritmarkera
Fler ruttjänster och höjt tak för rutavdraget 138,26 KB
Du måste vara inloggad för att favoritmarkera
Promemorian Konkurrensverkets befogenheter 92,79 KB
Du måste vara inloggad för att favoritmarkera
Miljödepartementet – rättsliga förutsättningar för avfall 231,53 KB
Du måste vara inloggad för att favoritmarkera
Genomförande av EU-direktiv på avfallsområdet rapportering och miljösanktionsavgifter 308,37 KB
Du måste vara inloggad för att favoritmarkera
Remissyttrande till Skolverket 92,87 KB
Uppdatera din webbläsare för bästa upplevelse på den här webbplatsen