Publicerad 2022-01-18

Nedan listas de stöd som är presenterade just nu.

Stöd Träder i kraft/möjligt att ansöka.
Utökat statligt ansvar för sjuklönekostnader1 december 2021 till 31 mars 2022.
Tillfälligt slopat krav på läkarintyg7 februari 2022 men tillämpas 19 januari 2022 – 31 mars 2022.
Ordinarie korttidsarbete med slopad karenstid
1 april 2022 .
Omställningsstöd för december 2021 samt januari och februari 2022Ansökan för stödperioderna december och januari öppnade 7 februari och sista ansökningsdatum var 31 mars. Ansökan för februari öppnade den 1 mars och avslutades den 13 april.
Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare och handelsbolag för december 2021 samt januari och februari 2022Återinfört för december 2021 samt januari och februari 2022 med samma utformning som tidigare.
Ytterligare anstånd med skatteinbetalningarTrädde i kraft 7 mars 2022.

Utökat statligt ansvar för sjuklönekostnader

Staten ersätter arbetsgivare för högre sjuklönekostnader än vad som kan anses normalt. 

Sjuklönekostnaderna redovisas som vanligt i den månatliga arbetsgivardeklarationen till Skatteverket. Ersättningen krediteras automatiskt på företagets skattekonto och stödet gäller från 1 december 2021 till den 31 mars 2022. 

Företagets lönesumma under månadenSjuklönekostnad ersätts för den del som överstiger nedan andel av månadens lönesumma
Högst 250 tkr0,35%
250 – 500 tkr0,63%
500 – 1000 tkr0,77%
1000 – 1667 tkr0,86%
Över 1667 tkr1,07%

Tillfälligt slopat krav på läkarintyg under sjuklöneperioden

De tillfälliga reglerna innebär att en person inte behöver styrka sin sjukfrånvaro med ett läkarintyg under de 14 första sjukdagarna för att kunna få sjuklön.

Det slopade kravet trädde i kraft den 7 februari, men tillämpas från och med den 19 januari och gällde till och med den 31 mars 2022.

Korttidsarbete

Karenstiden i lagen om stöd vid korttidsarbete är tillfälligt borttagen. Det innebär att företag som har fått stöd under pandemin kommer kunna ta del av det ordinarie stödet vid korttidsarbete även om företaget befinner sig inom den karenstid som normalt sett gäller. I det ordinarie stödet står staten för en tredjedel av arbetsgivarens kostnad för arbetstidsminskningen och den maximala arbetstidsförkortningen uppgår till 60 procent av ordinarie arbetstid.

Tidigare under pandemin fanns ett särskilt krisstöd vid korttidsarbete som innebar att det fanns möjlighet att minska arbetstiden för de anställda med upp till 80 procent. Under hela perioden december 2020 – september 2021 täckte staten dessutom 75 procent av kostnaderna. 

Tabellen nedan visar det ordinarie stödet vid korttidsarbete

NivåMinskad arbetstidMinskad lön för arbetstagareDel av löneminskning som arbetsgivaren betalarDel av löneminskning som staten betalar Minskad kostnad för arbetsgivare
20%12%12%1%7%-19%
40%16%16%11%13%-29%
60%20%20%20%20%-40%

Precis som tidigare måste företaget ha ekonomiska svårigheter som är tillfälliga, allvarliga och orsakade av förhållanden utom arbetsgivarens kontroll. Arbetsgivaren ska ha använt sig av andra tillgängliga åtgärder för att minska kostnaden för arbetskraft.

Det måste tecknas ett lokalt avtal med HRF respektive Unionen för att ha möjlighet att tillämpa korttidspermittering. Viktigt att veta är att arbetsgivare inte kan få stöd för arbetstagare under uppsägningstiden samt att arbetstagare som tillhör arbetsgivarens familj är inte berättigad till stöd.

Ansökningar om korttidsarbete enligt denna ordinarie modell kan tidigast lämnas in den 1 april 2022 och kan beviljas från och med december 2021. Åtgärden trädde i kraft den 1 april 2022 och upphöra att gälla den 31 december 2023.

Observera att Skatteverket tar över som handläggande myndighet. Läs mer här

Omställningsstöd

Omställningsstödet återinförs för december 2021 samt januari och februari 2022. I samband med detta förlängs även vinstutdelningsförbudet.

Takbeloppet höjs till det högsta möjliga enligt EU:s statsstödsregler, 117 miljoner kronor. Den nya nivån gäller för alla stödperioder sammanlagt mellan augusti 2020 och februari 2022, det vill säga för den som tidigare maximerat utbetalat stöd finns sedan december ytterligare 20 miljoner kronor att ansöka om.

Ansökan för stödperioderna december och januari öppnade 7 februari och sista ansökningsdatum var 31 mars. Ansökan för februari öppnade den 1 mars och avslutades den 13 april. Mer information finns här

Förlängningen av stödet gäller med samma regler som tidigare, det vill säga bland annat att lönerna kan ersättas som en fast kostnad.

För den som vill skaffa sig en preliminär bild av det möjliga utfallet är det möjligt att använda Skatteverkets beräkningshjälp för september månad 2021.

Stödet hanteras som tidigare av Skatteverket.

Läs mer på regeringen.se

Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare och handelsbolag

Omsättningsstödet till enskilda näringsidkare återinförs för december 2021 samt januari och februari 2022 med samma utformning som tidigare.

Anstånd med skatteinbetalningar

Företag kan få anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, preliminär skatt på lön och moms.

Anstånden infördes den 30 mars 2020. Det finns datumgränser för hur länge anstånden kan löpa. Fram till dess går det att ansöka om tillfälliga anstånd men den som ansöker om anstånd sent kan därför i vissa fall få kortare anståndstid beviljat.

De har skett utökningar av möjligheterna till anstånd, bland annat att:

  • Anstånd med inbetalning av dels avdragen preliminär skatt och arbetsgivaravgifter, dels mervärdesskatt vars redovisningsperiod är en kalendermånad får beviljas för högst nio redovisningsperioder vardera. Det innebär att anstånden utökats med ytterligare två perioder för preliminär skatt och arbetsgivaravgifter och med ytterligare tre månader för mervärdesskatt. För mervärdesskatt vars redovisningsperiod är ett kalenderkvartal får anstånd beviljas för högst tre redovisningsperioder.
  • Anstånd med inbetalning av mervärdesskatt vars redovisningsperiod är ett beskattningsår får beviljas för högst två redovisningsperioder. Anstånd för nu nämnd skatt föreslås kunna beviljas även för sådan skatt som ska deklareras senast den 17 januari 2023.
  • Anstånd för nu nämnda skatter och avgifter får beviljas även för redovisningsperioder som infaller under oktober–december 2021.
  • Lagändringarna trädde i kraft den 5 februari 2022.

De tillfälliga anstånden ska, efter att maximal anståndstid utnyttjats, betalas tillbaka enligt en avbetalningsplan på 36 månader. Denna upprättas med inloggning på skattekontot på Skatteverket. Där kommer ett förifyllt förslag med en jämn återbetalningstakt med sex tillfällen att vara tillgänglig men företaget ska även kunna ansöka om en egen avbetalningsplan. Denna lag trädde i kraft den 7 mars.

Uppdatera din webbläsare för bästa upplevelse på den här webbplatsen