Publicerad 2020-11-04

Åtgärder mot smittspridning på campingar

Målsättningen med dessa rekommendationer för camping är att underlätta
för campingarna att hålla öppet och samtidigt bidra till att ta sitt ansvar för att
minska smittspridningen och skapa trygga förhållanden för personal och gäster
genom att följa Folkhälsomyndighetens föreskrifter, allmänna råd och generella
rekommendationer. Syftet med dessa är i sin tur att motverka spridningen av
covid-19 och framför allt att skydda de mest sårbara i samhället, riskgrupper
och äldre.

Utifrån Folkhälsomyndighetens föreskrifter, allmänna råd och rekommendationer är det viktigt att varje företag gör sina egna bedömningar och vidtar de åtgärder
som de anser vara nödvändiga, baserat på bland annat lokalernas utformning,
verksamhetens storlek, gästbasen och praktiska överväganden. Observera även
att regionerna och kommunerna kan ha egna rekommendationer som anger
särskilda krav för besöksnäringen. För att minimera risken för smittspridning ska
en riskbedömning också ske utifrån Arbetsmiljöverkets föreskrifter och i samverkan med företagets och arbetsplatsens skyddsorganisation. Se mer under rubriken ”Arbetsmiljörättslig riskbedömning”.


Övergripande
• Håll dig uppdaterad och följ råd och instruktioner från Folkhälsomyndigheten, andra myndigheter, regionen och kommunen.
• Ta fram rutiner för hur ni hanterar gäster som insjuknar på plats.

Informationsinsatser
• Informera personal och gäster om att den som vet att han eller hon är smittad eller som har symtom på covid-19 ska stanna hemma och undvika sociala kontakter.
• Sätt upp information om förhindrande av smitta av covid-19 till personal, gäster och andra besökare.
• Informationen bör vara på erforderliga språk.

Åtgärder för att minska trängsel och möjliggöra bra hygien
• Markera avstånd på golvet för exempelvis köer.
• Möblera om eller på annat sätt skapa utrymme för att undvika trängsel i allmänna utrymmen. Anslå tydlig information till gästerna om de regler ni har bestämt beträffande högsta antal personer samtidigt i olika lokaler och liknande.
• Om ni har en relativt trång campingplats bör ni överväga möjligheten att öka avståndet mellan gästerna genom att till exempel reducera antalet tillgängliga campingtomter under en period. På så sätt kan ni sprida ut gästerna och minska risken att inte kunna uppfylla myndighetens krav.
• Erbjud gäster möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten och erbjud handsprit.
• Se till att personal, om det är möjligt, håller avstånd till varandra och regelbundet kan tvätta sina händer med tvål och vatten eller annars använda handsprit.
• I campingens butik och reception – begränsa antalet kunder/gäster som vistas i lokalen samtidigt och ta fram alternativa lösningar till kassaköer (till exempel genom att göra det möjligt att köa utomhus) eller anvisa hur långt kunderna bör stå mellan varandra.
• För de gäster som har förbokat och betalat kan kuvert förberedas med nycklar, passerkort etc. För de som har möjlighet så kansnabbutcheckning erbjudas genom att lägga nycklar i en brevlåda eller liknande.
• Utöka era städrutiner i såväl allmänna utrymmen som stugor. Var extra noga med toaletter samt kontaktytor som till exempel handtag, knoppar, strömbrytare, fjärrkontroller etc.
• Ta med i beräkningen att många gäster kommer att använda tömningsstation eller utslagsback istället för servicehuset.
• Förstärk städning av tömningsstation. Om möjligt tillhandahåll engångshandskar och desinfektionsmedel för att kunna desinficera efter varje besök.
• Desinficera utrustning som gästerna hyr eller lånar mellan varje tillfälle. Det kan vara till exempel golfklubbor, racketar, paddlar med mera.

Anordnande av allmän sammankomst eller offentlig tillställning

Vid anordnande av allmän sammankomst eller offentlig tillställning ska antalet deltagare begränsas till högst 50 deltagare, eller det antal deltagare som vid aktuell tidpunkt gäller enligt myndigheterna. Detta följer av en förordning meddelad med stöd av ordningslagen.

Allmänna sammankomster är bland annat:
• teaterföreställningar, biografföreställningar, konserter
• föreläsningar och föredrag
• sammankomster som hålls för religionsutövning
• sammankomster som utgör demonstrationer eller som annars hålls för
överläggning, opinionsyttring
• andra sammankomster vid vilka mötesfriheten utövas.

Offentliga tillställningar är:
• danstillställningar
• tivolinöjen och festtåg
• marknader och mässor
• tävlingar och uppvisningar i sport, idrott och flygning
• andra tillställningar som inte är att anse som allmänna sammankomster
eller cirkusföreställningar.

Om det handlar om dans gäller begränsningen om 50 personer endast de besökare som befinner sig på dansgolvet. Det går med andra ord att ha fler besökare i lokalerna utöver de som befinner sig på dansgolvet. Men reglerna om att begränsa trängsel med mera ska följas.

Privata tillställningar omfattas inte av begränsningen till 50 deltagare. Det som avgör är då om tillställningen riktas till allmänheten eller inte. Exempelvis privata fester, företagsevenemang och liknande berörs alltså inte av denna regel. Däremot gäller även vid sådana privata arrangemang på campingar de övriga åtgärder mot smittspridning på campingar som beskrivs här.

Anordnande av evenemang av olika slag
• Ge information i förväg om att personer med symtom på covid-19 inte ska komma till evenemanget.
• Säkerställ god kapacitet för tillfredställande handhygien, antingen handtvätt med tvål och rinnande vatten eller, om det inte går, tillgång till handsprit. Detta är särskilt viktigt i toalettområden och på matställen.
• Ge information om allmänna hygienråd (till exempel affischer).
• Gör en riskbedömning enligt Folkhälsomyndighetens riskbedömningsverktyg.
Om svaren är ja på många av frågorna, överväg att ställa in eller skjuta upp evenemanget eller sammankomsten. Om svaret är nej på alla frågor kan evenemanget eller sammankomsten genomföras utan ytterligare riskbedömning. För varje fråga som besvaras med ”ja” ska riskreducerande åtgärder identifieras och en handlingsplan skapas för detta.

För rekommendationer kring campingens restaurang, se Tryggt restaurangbesök.

Arbetsmiljörättslig riskbedömning
Då risker för spridning av smitta även är en risk för personalen i deras arbete är det viktigt att Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter efterföljs.
Varje arbetsplats ska riskbedömas utifrån den verksamhet som bedrivs. Det innebär att arbetsgivaren ska planera för hur ett utbrott av en smittsam sjukdom ska hanteras på arbetsplatsen, att identifiera vilka arbetsuppgifter som måste utföras och se till att personalen som utför dessa arbetsuppgifter arbetar under så säkra förhållanden som möjligt. Riskbedömningen ska ange vilka risker som finns och om riskerna är allvarliga. En bedömning av allvarliga risker ska resultera i förslag till åtgärder för att få bort eller minimera riskerna. Arbetsgivaren ansvarar för att åtgärderna vidtas. Riskbedömningar och åtgärdsplaner, både vad gäller gäster och personal, ska tas fram i samverkan med företagets och arbetsplatsens skyddsorganisation där arbetsgivare, personal och Hotell- och restaurangfackets (HRF) skyddsombud deltar. I förekommande fall ska även HRF:s regionala skyddsombud delta. Finns inget skyddsombud utsedd på arbetsplatsen ska samverkan ske direkt mellan arbetsgivare och personal.

Visitas dekal ”Safe to visit”
Sätt upp dekalen synligt på fönster- eller entrédörr för att visa gästen att
ni följer myndigheternas och Visitas riktlinjer för att minska spridning av covid-19.

På visita.se använder vi cookies för att vi ska kunna mäta antalet besökare på vår webbplats, föra statistik och analysera hur sajten används samt för att rikta marknadsföring från Visita till dig. Genom att klicka på knappen ”Jag godkänner”, godkänner du att vi använder cookies. Väljer du att inte acceptera cookies kan funktionaliteten på vissa sidor begränsas. Läs mer om cookies här.

Visitas integritetsskyddspolicy hittar du här: Läs mer om Visitas integritetsskydd här

Uppdatera din webbläsare för bästa upplevelse på den här webbplatsen