Publicerad 2024-02-09

Endas auktoriserade turistinformationer och turistcenter (TI/TC) har möjlighet att certifiera och märka ut bemannade turistserviceplatser, InfoPoints.

En InfoPoint är en bemannad turistserviceplats. Det kan till exempel röra sig om en näringsidkare eller en kommunal anläggning som kan ge lokal turistisk information på plats. Märkningen görs med den vit/gröna InfoPoint-skylten. Huvudansvaret för sådana InfoPoints ligger alltid hos en auktoriserad TI/TC.

InfoPoint-märket är ett varumärke som ägs av Visita. Det är inte tillåtet att skylta en obemannad plats med InfoPointmärket. Broschyrställ är INTE att anse som infopoints och får därför ej heller märkas som detta. Stället får däremot märkas med uppgifter om vem som ansvarar för stället, exempelvis med frasen ”Information från Ankeborgs Turistcenter”

InfoPoint-märkets användning
Som auktoriserad äger du rätt att använda symbolerna i skyltning på, i och i vägvisning till bemannad InfoPoint. Du får även hänvisa till och/eller märka ut bemannad InfoPoint i tryck eller i e-media.

Detta under förutsättning att TI/TC tar fullt ansvar för att InfoPoint-märket används korrekt. Detta ansvar får inte överlåtas till någon annan.

Hela auktorisationsavtalet med auktorisationskrav hittar du i menyn under Auktorisation TI/TC.

Om InfoPoints i auktorisationskraven
En InfoPoint kan vara fast, tillfällig eller rörlig (t ex ett fordon)
Bemanning kan ske med medarbetare från den auktoriserade turistinformationen alternativ av lokal näringsidkare eller privatperson, på uppdrag av auktoriserad TI/TC.

Avtal om hur InfoPointen ska drivas, ska tecknas mellan TI/TC och den externa näringsidkaren/personen som bemannar InfoPoint. Avtalets innehåll ska säkerställa att verksamheten och InfoPointmärkets användning sker i överensstämmelse med TI/TCs auktorisationsavtal. Mall till hur ett InfoPoint-avtal kan se ut hittar du nedan.

TI/TC anordnar minst ett utbildnings-/inspirationstillfälle per år för sina InfoPoints och håller regelbunden kontakt med dem, med minst ett utvärderingsbesök på plats per säsong. InfoPoint ska hållas informerad om evenemang i närheten och på destinationen.

I övrigt har TI/TC stor frihet att utforma samarbetet med den som bemannar InfoPoint, självklart med InfoPoint-besökarnas bästa för ögonen. InfoPoint-skyltning ska vara en garanti för att besökare kan få grundläggande turistisk information om vad som är intressant på destinationen och vad som händer i InfoPoints närområde, som TI/TCs förlängda, lokala arm.

Se även nedanstående dokument, bland annat exempel på InfoPoint-utbildning från Jämtland Härjedalen Turism.

Uppdatera din webbläsare för bästa upplevelse på den här webbplatsen