Publicerad 2024-04-17

Regelförbättring

Svensk besöksnäring verkar och exporterar i huvudsak i Sverige, genom turister som kommer till Sverige och konsumerar. Därför är villkoren på hemmaplan avgörande. Visita vill se bättre och en minskad mängd lagstiftning under kommande mandatperiod. Visita föreslår att ett regelförenklingsprogram riktat mot turismsektorn på EU-nivå ska tas fram i nära samarbete med näringen.

Grön och digital omställning

Sverige har en av världens mest hållbara besöksnäringar som bidrar och ska fortsätta bidra till den gröna omställningen. Visita efterfrågar dock ett skifte i EU-kommissionens hållbarhetspolicy från en idag hög regelbörda på företagen till ökade incitament för konsumenter att göra ”rätt val”. Visita vill se en balanserad utvärdering av engångsplastdirektivet, att grönmålning motverkas genom en ökad efterlevnad av befintliga och nyligen antagna regler istället för en ökad regelbörda i form direktivet om miljöpåståenden, ett ramverk för hållbara livsmedelssystem med fokus på stärkt konkurrenskraft och att eventuella regler avseende märkning ska vara väl underbyggda och proportionella.

Många av besöksnäringens företag erbjuder sina tjänster via onlineplattformar och upplever orättvisa villkor. Visita vill se att EU-kommissionen arbetar aktivt med genomförandet av Digital Markets Act och en rättvis konkurrens mellan traditionella uthyrare och korttidsuthyrning via plattformar.

Jobbskapande och attraktivitet

En säkrad kompetensförsörjning är avgörande för den svenska besöksnäringen och Visita stödjer därför initiativ som ska förenkla för EU:s företag att hitta arbetskraft i tredje land så som EU Talent Pool. För Visita är det av yttersta vikt att möjligheten för arbetsmarknadens parter att reglera villkor på arbetsmarknaden i kollektivavtal kvarstår. Utmaningar på andra länders arbetsmarknader ska inte lösas med reglering på EU-nivå. Visita ser hellre att EU stödjer byggandet och utvecklandet av starka, självständiga system för partssamverkan på nationell nivå där detta är nödvändigt.

Ta del av hela vårt program för prioriterade frågor 2024-2029


Empowering consumers for the green transition.
Under mandatperioden 2019 – 2024 var följande frågor viktiga för Visita: förpackningar och förpackningsavfall (PPWR), matsvinn, grönmålning, plattformsfrågor (Digital Markets Act, VAT in the digital Age och arbetsvillkor för plattformsarbetare) och arbetsmarknadsfrågor så som exempelvis minimilönedirektivet, lönetransparensdirektivet och översynen av europeiska företagsråd. Viktiga utskott för Visita var därför miljöutskottet, arbetsmarknadsutskottet och utskottet för EU:s inre marknad.  

Uppdatera din webbläsare för bästa upplevelse på den här webbplatsen