Publicerad 2020-06-26

§ 1. Föreningens firma

Föreningens firma är Visita, med bifirma Sveriges Hotell- och  Restaurangföretagare, SHR.

§ 2. Föreningens ändamål

Visita är en bransch- och arbetsgivarorganisation för företag verksamma inom, eller med nära anknytning till, besöksnäringen.

Visita ska främja medlemmarnas intressen och branschens sunda utveckling samt lyfta fram medlemsföretagens betydelse för samhälle och näringsliv.

Visita är en medlemsorganisation i Föreningen Svenskt Näringsliv.

3. Föreningens säte

Visita har sitt säte i Stockholm.

§ 4. Organisation

Visitas medlemmar indelas i regionföreningar till det antal och med de verksamhetsområden som föreningsstämman, efter hörande av berörda  regionföreningar, beslutar.

Styrelsen kan besluta om inrättandet av sektioner inom Visita, omfattande särskilda intressegrupper bland medlemmarna.

I förekommande fall kan berörda medlemmar välja ett råd som, på sätt  styrelsen bestämmer, har att biträda denna i handläggningen av frågor av betydelse för sektionen.

§ 5. Medlemskap

Medlemskap i Visita kan beviljas företag verksamma inom, eller med nära anknytning till, besöksnäringen under förutsättning att dessa iakttar god sed i enlighet med Visitas beslut och riktlinjer.

Medlemskap i Visita kan också beviljas företag som driver annan än ovan angiven rörelse om särskilda skäl föreligger.

Medlemskap i Visita kan beviljas sammanslutning av företag där sammanslutningen erlägger medlemsavgift för i sammanslutningen ingående företag till Visita och dess dotterbolag.

Medlem i Visita blir även medlem i Föreningen Svenskt Näringsliv och är därmed skyldig att följa dess stadgar och de särskilda avtal som träffas  mellan Föreningen Svenskt Näringsliv och Visita.

Angående undantag från vad i fjärde stycket stadgas, se 6 §, femte stycket.

§ 6. Medlemskapets omfattning

Medlemskap i Visita ska omfatta samtliga verksamheter, och arbetstagare  i dessa, för vilka medlemskap kan beviljas. Visitas styrelse kan medge  undantag härifrån.

Medlem är skyldig att ansöka om medlemskap för alla rörelser som ägs av medlem till mer än två tredjedelar och för vilka medlemskap kan beviljas enligt § 5, första stycket.

I en koncern eller annan sammanslutning av företag ska ansökan om medlemskap omfatta samtliga i koncernen eller sammanslutningen  ingående bolag för vilka medlemskap kan beviljas enligt § 5, första stycket. Visitas styrelse kan medge undantag härifrån.

Företag eller sammanslutning av företag som söker eller har beviljats medlemskap i Visita är skyldigt att på begäran av Visita eller Föreningen Svenskt Näringsliv lämna uppgift om och i vilken omfattning man driver  annan rörelse än den för vilken man sökt eller erhållit medlemskap i Visita.

Visitas styrelse kan bevilja företag eller sammanslutning av företag ett, på särskilda villkor, begränsat medlemskap.

§ 7. Ansökan om medlemskap

Ansökan om medlemskap ska göras på av styrelsen fastställt sätt och innehålla de upplysningar Visitas styrelse föreskriver.

Sökanden ska vid ansökan om medlemskap, med anpassning till vad som kan krävas vid begränsat medlemskap, godkänna såväl Visitas som Föreningen Svenskt Näringslivs stadgar.

Berörd regionförenings styrelse ska avge yttrande över ansökan till Visitas styrelse. Ansökan ska därefter underställas Visita styrelse för avgörande.

Medlem erhåller medlemskap i den regionförening inom vars område företaget har sitt säte. Har företaget driftenhet inom annan regionförenings område, erhåller medlemmen medlemskap också i denna regionförening.

Visitas styrelse kan i samråd med berörda regionföreningar besluta om  annanregionföreningstillhörighet.

§ 8. Övertagande av medlemskap

Överlåter medlem sin rörelse och önskar den nya innehavaren överta medlemskapet i Visita, ska ansökan ske till Visita ske på av styrelsen  fastställt sätt.

Den nya innehavaren förbinder sig att ansvara för överlåtarens alla  skyldigheter gentemot Visita och Föreningen Svenskt Näringsliv.

Ansökan ska underställas Visitas styrelse för avgörande.

§ 9. Upphörande av medlemskap

Uppsägning av medlemskap ska ske skriftligen. Medlemskapet i Visita  upphör vid det månadsskifte som inträffar närmast efter det att 30 dagar förflutit från uppsägningsdagen.

Visitas styrelse kan besluta om förkortad uppsägningstid om särskilda skäl föreligger.

Försätts medlem i konkurs, upphör medlemskapet i Visita med omedelbar verkan.

Bryter medlem i icke oväsentlig grad mot sina förpliktelser, vilka framgår av Visitas samt föreningen Svenskt Näringslivs stadgar, föreningsstämmans beslut, styrelsens beslut och gällande avtal, kan Visitas styrelse utesluta medlemmen med omedelbar verkan.

Medlem med öppen eller dold ägarkoppling till verksamhet som av myndighet bedöms som organiserad brottslighet enligt EU:s kriterier, eller medlem som står under en sådan verksamhets kontroll, kan uteslutas av Visitas styrelse med omedelbar verkan.

Visitas styrelse kan, som alternativ till uteslutning, meddela medlem en  varning.

§ 10. Medlemsförbindelse

Medlem förbinder sig:

att följa Visitas och Föreningen Svenskt Näringslivs stadgar. att följa Visitas etiska regler som de beslutats av föreningsstämman.

att respektera och följa vidtagna åtgärder och beslut, fattade med stöd  av Visitas och Föreningen Svenskt Näringslivs stadgar. att följa Visitas Ansvarsnämnds beslut.

att informera och överlägga med Visita om väsentliga frågor som uppkommer i samband med förhandlingar om kollektivavtal.

att, i kollektivavtal som upprättas med fackförening eller fackförbund,  infoga bestämmelsen att arbetsgivaren har rätt att anlita arbetstagare från vilken organisation som helst eller arbetstagare som står utanför  organisation.

att inte under pågående strejk, lockout eller annan arbetskonflikt direkt eller indirekt bereda arbete åt eller på annat sätt understödja strejkande, utestängda eller andra av konflikten berörda arbetstagare.

att om strejk hotar att utbryta, eller har utbrutit, omedelbart anmäla  detta till Visita.

att inte förklara lockout utan godkännande av Föreningen Svenskt Näringslivs styrelse.

§ 11. F råga av allmänt intresse för Visitas medlemmar

Medlem som avser att kontakta myndighet eller organisation i fråga av allmänt intresse för Visitas medlemmar bör ge Visita möjlighet att framföra Visitas uppfattning i frågan. Representant för Visita bör ges möjlighet att närvara vid eventuella överläggningar.

§ 12. Avgifter

Medlem i Visita ska erlägga av föreningsstämman fastställda avgifter till Visita och dess dotterbolag.

Medlem i Visita ska också erlägga avgifter till Föreningen Svenskt Näringsliv i enlighet med Föreningen Svenskt Näringslivs stadgar.

Styrelsen får bevilja tillfällig nedsättning av avgifterna till Visita och dess dotterbolag.

Medlem med begränsat medlemskap enligt § 6 ska erlägga av styrelsen  fastställda avgifter.

§ 13. Föreningens förvaltning

Visitas angelägenheter handhas av styrelsen, verkställande direktören och föreningsstämman.

Styrelsen kan besluta att bedriva verksamhet, för vilken medlemsföretag är skyldiga att erlägga avgift, i av föreningen helägt dotterbolag.

14. Styrelsens sammansättning m.m.

Styrelsen ska bestå av ordförande och 16 ledamöter samt tre suppleanter  för de av Visitas stämma valda ledamöterna.

Ordförande i regionförening ingår som ledamot i styrelsen. Personlig  suppleant för denne utses av regionföreningen.

Styrelsens ordförande, övriga ledamöter samt tre suppleanter för de  sistnämnda, väljs av Visitas ordinarie föreningsstämma.

För valbarhet till uppdrag som ledamot eller suppleant i Visitas styrelse krävs att kandidat är företrädare i beslutsfattande ställning för medlem i Visita.

Valen sker för en mandattid om två år, räknat från föreningsstämman.

Styrelseuppdraget avslutas i förtid vid den tidpunkt ledamot eller suppleant ej längre företräder medlem.

Lämnar ledamot sitt uppdrag i förtid, inträder suppleant i ledamotens ställe under tiden fram till nästa ordinarie föreningsstämma.

Av Visitas stämma valda suppleanter träder in som ersättare för av Visitas stämma valda frånvarande ledamöter i den ordning de valts av stämman.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande. Valet gäller för vederbörandes mandatperiod som ledamot.

Styrelsen kan till sig adjungera utomstående personer.

§ 15. Styrelsens sammanträden

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller verkställande  direktören, dock minst fyra gånger om året. Kallelse till sammanträde ska också ske om mer än hälften av styrelseledamöterna så begär.

Protokoll ska föras vid styrelsens sammanträden.

Ledamot eller suppleant som har deltagit i ett ärendes avgörande, och ej  anmält avvikande mening till protokollet, anses ha biträtt det protokoll förda beslutet.

Suppleanterna i styrelsen ska alltid underrättas om styrelsesammanträde samt erhålla handlingar och protokoll men deltar endast vid ordinarie  ledamots frånvaro, då särskild kallelse av suppleant ska ske.

§ 16. Styrelsens beslutsmässighet

Styrelsen är beslutsmässig då minst två tredjedelar av antalet ledamöter är närvarande eller ersatta av suppleanter. Inom styrelsen har varje ledamot, och suppleant som ersätter frånvarande ledamot, en röst.

Styrelseledamot eller suppleant som representerar medlem med begränsat medlemskap enligt 6 §, får inte delta i styrelsens handläggning av frågor som ligger utanför det begränsade medlemskapets omfattning.

Som styrelsens beslut gäller den mening som biträds av de flesta röstande, såvida inte annat föreskrivs i dessa stadgar. Vid lika röstetal gäller den  mening som ordföranden biträder, utom vid val då lotten avgör.

§ 17. Styrelsens uppgift

Vid handhavande av föreningens uppgifter åligger det styrelsen särskilt:

att medverka till att presumtiva medlemsföretag söker medlemskap  i föreningen att anställa och entlediga verkställande direktör att årligen fastställa en verksamhetsplan för föreningens verksamhet att årligen fastställa en inkomst- och utgiftsbudget för föreningen att lämna instruktion till ledning för verkställande direktörens verksamhet att förbereda ärenden till föreningsstämman och verkställa av stämman fattade beslut att i samråd med Föreningen Svenskt Näringsliv handlägga kollektivavtalsfrågor inom Visitas område och vidta åtgärder med anledning av förestående eller pågående strejk, lockout eller annan kollektiv stridsåtgärd.

Styrelsen får utse firmatecknare samt befullmäktiga ombud att på föreningens vägnar anhängiggöra mål eller ärenden och föra talan vid myndighet eller domstol.

§ 18. Årsredovisning och revision

Visitas räkenskapsår ska vara kalenderår.

Visitas styrelse fastställer senast i december en budget för kommande räkenskapsår.

För granskning av räkenskaperna och styrelsens förvaltning ska ordinarie föreningsstämma utse två revisorer, varav minst en ska vara auktoriserad, samt suppleanter för dessa.

Revisorerna ska till styrelsen, inför ordinarie föreningsstämma, avge en till stämman ställd berättelse som ska innehålla uttalande om hur styrelsen uppfyllt sina åligganden.

§ 19. Verkställande direktör

Verkställande direktören handhar, i enlighet med styrelsens direktiv,  ledningen av Visitas personal och löpande verksamhet.

Utan särskild fullmakt av styrelsen äger verkställande direktören själv  eller genom befullmäktigat ombud företräda Visita inför domstolar,  myndigheter eller utomstående.

§ 20. Föreningsstämma

Ordinarie föreningsstämma ska hållas årligen på tid och ort som styrelsen bestämmer.

Extra föreningsstämma ska hållas när styrelsen så beslutar eller då minst  en tiondel av medlemsföretagen eller mer än hälften av regionföreningarna begär det hos styrelsen. I begäran ska anges för vilket ändamål extra föreningsstämma ska hållas.

§21. Kallelse till stämma m.m.

Medlem ska i god tid påminnas om möjligheten att senast fyra veckor före föreningsstämman, enskilt eller tillsammans med andra medlemmar, framlägga förslag till stämman.

Kallelse till föreningsstämma, med angivande av tid, plats och åtkomst av stämmohandlingar, ska skickas till medlemsföretag senast fyra veckor före stämman.

En förteckning över de ärenden som ska behandlas, vid ordinarie föreningsstämma också styrelsens verksamhetsberättelse, revisorernas berättelse och valnämndens förslag, ska tillhandahållas medlemmarna senast 14 dagar före föreningsstämman.

§ 22. Valnämnd

Ordinarie föreningsstämma ska utse en ordförande och två ledamöter till föreningens valnämnd. Regionföreningarna utser därutöver en ledamot vardera till valnämnden.

Valnämndens ordförande och ledamöter ska vara, eller ska tidigare ha varit, representanter för medlemsföretag i Visita.

Valnämnden ska lämna förslag till ordinarie föreningsstämma beträffande de personval som ska företas avseende ordförande, ledamöter och suppleanter  i Visitas styrelse samt förslag till revisorer och suppleanter för dessa.

Valnämnden utformar kandidatförbindelse som ska bekräftas med egenhändig namnteckning av kandidat till ledamots- eller suppleantuppdrag i Visitas styrelse.

Valnämndens förslag ska offentliggöras senast 14 dagar före föreningsstämman.

Valnämnden är beslutför då minst hälften av ledamöterna deltar.

§ 23. Ärenden vid föreningsstämma

Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden behandlas:

 1. Styrelsens ordförande öppnar stämman
 2. Justering av röstlängd
 3. Val av stämmoordförande
 4. Val av vice stämmoordförande
 5. Styrelsens anmälan av stämmosekreterare
 6. Val av två justeringspersoner
 7. Fråga om föreningsstämmans behöriga utlysande
 8. Presentation av årsredovisning för föreningen och dess dotterbolag
 9. Revisorernas berättelse
 10. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
 11. B eslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören
 12. F råga om ersättning till styrelsens ledamöter, revisorer och andra befattningshavare
 13. Framställningar från styrelsen
 14. Framställning eller fråga som medlem, eller grupp av medlemmar, senast fyra veckor före stämman skriftligen anmält till styrelsen
 15. Fastställande av avgifter till Visita och dess dotterbolag för följande år enligt § 12
 16. Val av, i förekommande fall, ordförande för Visita
 17. Anmälan av regionföreningarnas styrelserepresentanter och personliga suppleanter enligt § 14
 18. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter som ska väljas av stämman enligt § 14
 19. Val av styrelseledamöter och tre suppleanter för dessa
 20. Val av två revisorer och två personliga suppleanter för dessa
 21. V al av, i förekommande fall, representanter till Föreningen Svenskt Näringslivs styrelse och stämma
 22. Anmälan av regionföreningarnas valnämndsrepresentanter enligt § 22
 23. V al av ordförande och två ledamöter i valnämnden enligt § 22

Ärende som ej upptagits i förteckning utsänd till medlemmarna enligt § 21, eller som ej anmälts enligt punkt 14, får inte utan alla närvarandes samtycke avgöras vid stämman, såvida det inte omedelbart föranleds av eller står i omedelbart sammanhang med ärende som finns upptaget på förteckningen eller föreskrivits i dessa stadgar.

Vid extra föreningsstämma får ej andra ärenden avgöras än de som upptagits i den förteckning som ska tillhandahållas enligt 21 §.

24. Rösträtt vid föreningsstämma m.m.

Medlemsrepresentation m.m.

För att äga rösträtt vid Visitas föreningsstämma ska medlemsföretag anmäla den fysiska person som företräder företaget vid föreningsstämman.

Ägare, koncernledning, ledamot av företagets styrelse, verkställande direktör eller befattningshavare i förtroendeställning inom medlemsföretaget kan representera medlemsföretaget vid Visitas föreningsstämma.

Medlemsföretag kan ge annan, än ovan nämnda, fullmakt att företräda företaget vid Visitas föreningsstämma. Som sådant ombud får endast förordnas en representant för annat medlemsföretag. Ombud ska bifoga skriftlig fullmakt till anmälan enligt ovan.

Röstetalsberäkning m.m.

Vid föreningsstämman har varje medlem en röst. Därutöver tilldelas medlem en röst för varje fullt tusental kronor medlemmen erlagt som  avgift till Visita och dess dotterbolag under kalenderåret före stämmans avhållande.

Delegationsröst

Regionförening får, genom en av föreningen vald delegerad, utöva rösträtt för de av regionföreningens medlemmar som inte är företrädda på stämman på annat sätt.

Om rösträttsbegränsningar

Den medlem som ej fullgjort sina skyldigheter gentemot Visita och dess  dotterbolag får ej rösta på Visitas föreningsstämma.

Vid föreningsstämman får ingen rösta för mer än en tiondel av det vid stämman företrädda totala röstetalet, om inte annat framgår av dessa stadgar.

Om beslut m.m.

All röstning sker öppet om ej sluten röstning begärs.

Som föreningsstämmas beslut ska gälla den mening för vilka de flesta rösterna avges, om inget annat framgår av dessa stadgar.

Vid lika röstetal avgörs val genom lottning. I annan fråga gäller den mening om vilken de flesta röstande förenar sig eller, om antalet röstande är lika, den mening som stämmoordföranden biträder.

Stämmoordföranden ska jämte valda justeringspersoner justera protokollet.

§ 25. Visitas Ansvarsnämnd

Visitas Ansvarsnämnd ska stödja Visitas arbete för god affärssed i besöksnäringen och arbeta för att höja medlemmarnas anseende i samhälle och näringsliv. I detta syfte ska Ansvarsnämnden självständigt behandla reklamationer från allmänheten samt bedöma affärsetiska frågor efter anmälan.

Ansvarsnämndens avgöranden är bindande för Visitas medlemmar.

Ansvarsnämnden är ett rådgivande organ till Visitas styrelse.

Ansvarsnämnden avger på styrelsens begäran yttrande över ärende om uteslutning eller varning enligt § 9.

Ansvarsnämnden utses av Visitas styrelse och består av ordförande samt fyra ledamöter.

Till ordförande ska utses en kompetent person med hög integritet.

Ordföranden ska ej vara aktivt verksam inom besöksnäringen.

Två ledamöter ska vara erfarna jurister och två ledamöter ska representera besöksnäringen.

Föredragande tjänsteman i Ansvarsnämnden ska vara av Visita anställd jurist.

Information om Ansvarsnämnden, och hur besökare kan komma i kontakt med densamma, ska finnas tillgänglig på visita.se. Medlem bör göra denna information tillgänglig för besökare på den egna webbplatsen genom att där publicera Visitas logotype samt länka densamma direkt till Visitas information om Ansvarsnämnden.

§ 26. Visitas försäkringsfond

Visitas försäkringsfonds avkastning får användas för att säkerställa att  föreningens ändamål, beslutade verksamhet och åtaganden kan fullföljas, till gagn för föreningen medlemmar.

Försäkringsfondens kapital kan tas i anspråk för i föregående stycke beskrivna ändamål. Ett sådant beslut ska, för att vara giltigt, biträdas av minst två tredjedelar av styrelsens ledamöter.

§ 27. Ersättning vid konflikt

Medlem är under de förutsättningar och i den omfattning som anges i  Föreningen Svenskt Näringslivs stadgar berättigad till ersättning från  Föreningen Svenskt Näringsliv vid strejk eller lockout.

Styrelsen kan i händelse av konflikt tilldela medlem skäligt ekonomiskt stöd. Ett sådant beslut ska, för att vara giltigt, biträdas av minst två tredjedelar av styrelsens ledamöter.

§ 28. Skiljedom

Tvist mellan medlem och Visita, avseende högre belopp än tre basbelopp, ska avgöras av via Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts regler för Förenklat Skiljeförfarande. Skiljenämnden ska, om den inte beslutar  annat, sammanträda i Stockholm.

Visita äger, utan hinder av ovanstående, rätt att med myndighets stöd ta  ut avgifter, ersättningar och andra belopp som enligt dessa stadgar, föreningens eller styrelsens beslut åligger medlem att betala till föreningen.

§ 29.  Ändring av stadgarna och upplösning av Visita

För ändring av dessa stadgar krävs ett beslut som biträds av minst tre  fjärdedelar av de vid en ordinarie föreningsstämma avgivna rösterna.

För upplösning av Visita, samt för ändring av denna paragraf, krävs ett beslut som biträds av minst tre fjärdedelar av Visitas hela röstetal. Vid beräkning av röstetalet tillämpas ej någon röstbegränsning enligt § 24, sjunde stycket.

§ 30. Likvidation

Om upplösning av Visita beslutas, ska med det som återstår efter att Visitas skulder har betalats och andra åtaganden likviderats, förfaras enligt beslut vid sista föreningsstämman. Om ej annat beslutas ska behållningen fördelas mellan dem som vid upplösningen är medlemmar i Visita.

På visita.se använder vi cookies för att vi ska kunna mäta antalet besökare på vår webbplats, föra statistik och analysera hur sajten används samt för att rikta marknadsföring från Visita till dig. Genom att klicka på knappen ”Jag godkänner”, godkänner du att vi använder cookies. Väljer du att inte acceptera cookies kan funktionaliteten på vissa sidor begränsas. Läs mer om cookies här.

Visitas integritetsskyddspolicy hittar du här: Läs mer om Visitas integritetsskydd här

Uppdatera din webbläsare för bästa upplevelse på den här webbplatsen