Publicerad 2020-06-26

En växande och dynamisk besöksnäring kräver en god affärsmiljö

Visitas etiska regler speglar medlemsföretagens gemensamma ­värderingar. Grunden för våra medlemmars verksamheter ligger i att vårda gäster och medarbetare. Ledorden är ärlighet, omtanke och ­respekt för samhällets spelregler.

Visitas Etiska regler fastställs av Visitas föreningsstämma och
bygger på följande grundpelare:
• Seriöst företagande
• Trygghet för anställda
• Trygghet för gäster och kunder
• Trygghet för affärspartners
• Ansvarstagande
• Tydlighet

Alla Visitas medlemmar är enligt stadgarna skyldiga att följa dessa
regler. Visitas medlemsmärke är ett bevis för god affärsetik och
seriöst företagande.

Visita är och vill vara en aktiv samhällsaktör som driver på utvecklingen. Besöksnäringen skapar jobb och tillväxt i hela landet. Unga och utlands­födda är två stora grupper där många varje år får sitt första jobb inom vår näring. Det gör vår näring till en av de viktigaste ingångarna till svensk
arbetsmarknad.

I Visitas strävan att tillsammans med våra medlemsföretag bygga vidare
på en seriös företagskultur och en spirande besöksnäring vill vi även öka allmänhetens, politikernas och myndigheternas kunskap om att våra medlemsföretag har förbundit sig att följa dessa etiska regler och därmed även gällande lagar och regler.

Visitas medlemsmärke är ett bevis för god affärsetik. Därför menar vi också att politiker, företagsledare och tjänstemän bör välja Visitaföretag när de representerar. På samma sätt som allmänheten bör välja en Visitamedlem för att få en säker och trygg upplevelse eller anställning.
Denna uppdaterade version av Visitas Etiska regler antogs vid Visitas
föreningsstämma den 6 maj 2019.

Jonas Siljhammar, vd Visita

Seriöst företagande

Visitas medlemsföretag följer gällande lagstiftning
Att detta grundläggande ställningstagande omfattar all lagstiftning samt gällande förordningar och förskrifter är självklart. Några ­exempel på vad detta innebär och som Visita vill framhålla särskilt är att våra medlemsföretag
• inte diskriminerar någon anställd, praktikant, arbetssökande, inhyrd
eller inlånad medarbetare eller någon gäst/kund på grund av etnisk till­hörighet, religion eller annan trosuppfattning, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller genom bristande tillgänglighet
• aktivt motverkar förekomsten av trakasserier och sexuella
trakasserier
• erbjuder alla anställda och praktikanter en trygg och trivsam ­arbetsmiljö
• följer gällande bokförings- och redovisningsregler
• betalar korrekta skatter och avgifter i tid
• registrerar all försäljning mot kontant betalning eller mot betalning
med kort i ett kassaregister samt tar fram och erbjuder kunden ett av kassaregistret framställt kvitto

• ser till att servering av alkohol sker på ett ansvarsfullt sätt
• bedriver casino- och annan spelverksamhet på ett ansvarsfullt sätt och inte accepterar illegal spelverksamhet

Medlemsföretag i Visita har tillgång till information och rådgivning i många olika typer av frågor som rör företagande. Vi vet att de regelverk som gäller för företagen är många och snåriga och vill hjälpa våra medlemsföretag att göra rätt.

I många fall kan svar hittas på Visitas webb. Medlems­företagen kan också kontakta Visitas förbuds­jurister när det gäller frågor rörande rollen som arbetsgivare och Visitas branschjurister för råd gällande andra juridiska frågor, exempelvis rörande serveringstillstånd och hyresfrågor.

Trygghet för anställda

Visitas medlemsföretag följer gällande kollektivavtal
Visitas medlemsföretag omfattas av de kollektivavtal som Visita har träffat
med Hotell- och restaurangfacket (HRF), Unionen, Svenska kommunal­arbetareförbundet (Kommunal) och Svenska Musiker­förbundet.

Visitas förbundsjurister finns alltid till hands för att besvara frågor från medlemsföretagen rörande anställningar och anställningsvillkor enligt kollektivavtalen och de arbetsrättsliga regelverken.
På medlemsdelen av Visitas webb finns arbetsgivarguiden, med information om många vanliga arbetsrättsliga frågor.
Visitas jourtelefon för arbetsgivarfrågor nås under kontorstid på telefonnummer 08-762 74 10.

Trygghet för gäster och kunder

Visitas medlemsföretag följer Visitas Ansvarsnämnds beslut
Visitas Ansvarsnämnd stödjer Visitas arbete för god affärssed och ­Visitas arbete för att höja medlemmarnas anseende. I detta syfte ska Ansvarsnämnden självständigt behandla reklamationer från allmän­heten och
bedöma affärsetiska frågor efter anmälan. En gäst som är missnöjd med
exempelvis ett restaurangbesök eller en camping- eller hotellvistelse kan skriva till Ansvarsnämnden och klaga. Ansvarsnämndens avgöranden är bindande för Visitas medlemmar.
Visitas medlemsföretag ska upplysa missnöjda kunder om möjlighet till tvistelösning i Ansvarsnämnden.

Visitas Ansvarsnämnd har under årens lopp beslutat i många olika typer av tvister mellan företag och kunder. Visitas branschjurister kan ge information om hur ansvarsnämnden har beslutat och upplysa medlemsföretagen om vilka möjligheter som finns att komma vidare när en tvist har uppstått.

Trygghet för affärspartners

Visitas medlemsföretag gör affärer i enlighet
med god affärssed
Visitas medlemsföretag håller ingångna avtal och lever upp till
Visitas Etiska regler även i förhållande till leverantörer och andra
affärs­partners.

Visita har samarbetsavtal med advokatbyråer, vilket ger medlems­företagen möjlighet till viss kostnadsfri rådgivning och rabatterade arvoden gällande affärsjuridiska frågor.

Ansvarstagande

Visitas medlemsföretag tar sin del av ansvaret för omvärlden
I detta ligger bland annat att Visitas medlemsföretag
• i förhållande till såväl anställda som kunder/gäster tar avstånd från allt användande av illegala droger samt från missbruk av alkohol
• inser vikten av och utifrån sina förutsättningar alltid tar ansvar för att verksamheten bedrivs på ett hållbart sätt ur socialt, miljömässigt och ekonomiskt perspektiv
• är uppmärksamma på och kontaktar Polismyndigheten vid tecken på förekomst av människohandel (trafficking) och prostitution/­sexhandel
• vid köp av varor och tjänster anlitar leverantörer som arbetar i ­enlighet med gällande lagstiftning och god affärssed.
• har som målsättning att även leverantörer och andra affärskontakter samt samarbetspartners så långt det är möjligt ska uppfylla de krav som följer av Visitas Etiska regler
• verkar för att de anställda i företagen har kännedom om och följer
Visitas Etiska regler

Visita tillhandahåller bland annat exempel på drogpolicys och har tagit fram boken ”Spela roll! – vägen till en hållbar svensk besöksnäring”, som innehåller tips och inspiration för det viktiga hållbarhetsarbetet.

Tydlighet

Visitas medlemsföretag visar sin tillhörighet
Visitas medlemsföretag har skyldighet att alltid ha det senast utfärdade medlemsmärket från Visita uppsatt på för kund/gäst väl synlig plats.

Uppdatera din webbläsare för bästa upplevelse på den här webbplatsen